Как отказана претенция за тотална щета, води до изплатено обезщетение 2 години по-късно?

Как отказана претенция за тотална щета, води до изплатено обезщетение 2 години по-късно?

Отказаната претенция за щета е често срещано явление сред превозвачите и спедиторите, които целят да получат обезщетение при всеки свой казус. Тук ще споделим, как това може да е с успешен край!

Фактите

След препоръка от наш съществуващ партньор, транспортна фирма, занимаваща се с превози под температурен режим, се свърза с нас с молба за съдействие и становище. Щетата беше се случила, вследствие на влизане на емигранти в товарното помещение. Превозът на хранителни продукти между Германия и Франция е извършен през 2017 година. След връщането на стоката обратно до изпращача ѝ, проверката е установила, че тя не е годна за човешка консумация, ето защо бива унищожена. Шест месеца след разтоварването и след размяна на стандартни писма за ангажиране на отговорност, пристига претенция за 37 000 евро! Рекламацията е в резултат на регресен иск от Карго застрахователя на стоката, който преди това е изпратен по веригата от спедитори, през които този транспорт е възложен.

Проблемите

След претенцията към застрахователя по „Отговорност на превозвача” CMR на нашия клиент, същият изпрати отказ за изплащане на обезщетение. От наша страна беше изпратен отговор на този отказ, който имаше много важно значение, за което ще стане ясно малко по долу. Следвайки този отказ, същото становище беше предоставено до спедитора, възложил транспорта на нашия клиент. За съжаление, въпреки допълнително посочените от наша страна аргументи за освобождаване от отговорност, спедиторите, техните застрахователи, както и правоимащия карго застраховател, напълно естествено не бяха съгласни, с оглед размера на този иск. Около 1 година по-късно, без допълнително убеждаване или друга кореспонденция, нашият клиент получи призовка за започващото съдебно дело в Германия.

Правилата

Отказът на отговорност от страна на „CMR застрахователят“ беше на основание член 17, параграф 2 от CMR Конвенцията[1], който гласи, че:

„Превозвачът се освобождава от тази отговорност, когато липсата, повредата или забавата се дължат на грешки на правоимащия, на нареждане на последния, което не е резултат на грешка на превозвача, на присъщ недостатък на стоката или на обстоятелства, които превозвачът не е могъл да избегне, и последици, които не е могъл да преодолее.

По подобен начин се развиха събитията при успешно разрешен друг наш случай с товар, увреден от емигранти.

Вследствие на така посочения отказ, ние напълно резонно изтъкнахме на застрахователя, че при позоваване на горепосоченият член, остава в тяхна тежест да докажат с факти твърдението си, което е в съответствие с член 18, параграф 1 от CMR Конвенцията[2].

Действията

Ние бяхме сигурни, че претендиращият е напълно наясно със същото изискване на Конвенцията и че просто посочване на основание за отказ няма да реши случая. Позицията ни спрямо  застрахователя беше, че не сме съгласни с техния отказ и не го считаме за валиден и доказан. Изискваме от тях да преразгледат позицията си и отново да отворят преписката по случая. Изтъкнахме, че е много вероятно да се започне дело срещу техния застрахован, при което ще бъдем длъжни да ги привлечем като подпомагаща страна, за да са ангажирани с решението на съда.

Впоследствие, при започването на съдебното дело, взимайки предвид нашето становище, застрахователят реши да защитава застрахования си клиент. Той също така пое, всички адвокатски и съдебни разноски по време на воденето на процеса, които бяха около 7000,00 евро. Сумата е стандартна,  вземайки предвид материалния интерес на иска, както и минималните адвокатски възнаграждения в Германия. Ние продължихме нашата активна работа, която включваше избор на компетентен адвокат по транспортно право, координиране на работата му, както и съдействие с изясняване на факти, обстоятелства и осигуряване на документи.

Решението

Няколко месеца след започването на делото, след възможността за споразумение между страните, която съда стандартно предложи в началото, се постигна споразумение за заплащане на обезщетение в размер на 28 000 евро. Това беше финален размер на претенцията, за да се избегне влизането в същински съдебен процес, което би коствало още много време и средства за всички страни. Заедно с размера на вредата, следваше да се заплатят и адвокатските разноски на ищеца, както и допълнително възнаграждение на адвокатът на нашия клиент. Сумата в резултат на споразумението, заедно с допълнителните разноски, в крайна сметка бяха заплатени от застрахователя на клиента ни – 2 години по-късно от първоначалния им отказ за изплащане на обезщетение по претенцията!

Въпреки, че нашата намеса по този казус се случи във вече доста напреднал момент, с нашия опит, експертиза и използване на правилни аргументи, ние успяхме да извлечем пълния максимум за нашия клиент. Той беше много доволен и благодарен за положителните резултати от нашата работа. На първо място сумата на щетата беше намалена значително, а на второ място, обезщетението беше изцяло заплатено от застрахователят му, като тази значителна сума не беше загуба в неговите активи!

Така развилото се решение на ситуацията следва да бъде добър пример за всички останали транспортни и спедиторски фирми, които трябва да са наясно, че с напредване на времето, случаите се усложняват и нямат „способност“ да се решават сами. За съжаление, от практиката има доста подобни казуси, които завършват с осъдителни присъди, заплащане на големи суми на обезщетения, включително и затваряне на фирми, които не са в състояние да ги покрият. Именно поради тази причина, бързата и адекватна реакция при всеки отделен казус, е от решаващо значение за извличане на оптимален резултат.

Библиография:

[1] CMR Convention [1956], Article 17(2)
[2] CMR Convention [1956], Article 18(1)

Тук можете да прочетете други интересни карго казуси!

 

Как бързата намеса и ефективните преговори помагат при разрешаването на щети?

Как бързата намеса и ефективните преговори помагат при разрешаването на щети?

Фактите

Само ден след Коледа екипът ни получи обаждане. Това беше потенциален клиент, реномиран превозвач, който знаеше, че имаме опит с обработката на рекламации. Превозвачът е бил инструктиран да транспортира замразени рибни продукти от България до Швеция. На адреса за доставка първоначално получателят е отказал да подпише документите и да освободи камиона. Той преценил, че част от продуктите са развалени и че показанията от термолентата на хладилното ремарке са доста странни. Ситуацията беше интензивна, тъй като общата стойност на стоките беше над 10 000 Евро и случаят можеше да ескалира много бързо.

Проблемите

Основният проблем за нашия клиент беше, че се нуждаят от същия хладилен камион за превоз на друга стока, веднага след разтоварването на замразените рибни продукти в Швеция. Служителите на склада, които можеха да проверят действителното състояние на стоките, бяха в почивка. Нашият клиент нито искаше да пропусне другия превоз, нито имаше капацитета да върне всички стоки обратно на изпращача. И двата сценария не бяха опция, тъй като щяха да доведат до неустойки, допълнителни разходи и пропуснати ползи за превозвача. Случаят ни беше възложен и в този момент решихме, че не само се нуждаем от бърза реакция, но и трябва да е най-правилната, тъй като печалбите на превозвача бяха застрашени.

Правилата

Съгласно член 12, параграф 1 от CMR Конвенцията[1], изпращачът има право да нареди на превозвача да върне стоката. Също така,  член 15, параграф 1 от CMR Конвенцията[2] предвижда, че получателят може да откаже доставка на стоките. Следователно превозвачът беше в сложна ситуация, тъй като приложимото право не беше на негова страна при дадените обстоятелства.

Действията

Ние бяхме наясно, че трябва да действаме бързо и да инициираме конферентен разговор с изпращача и получателя на деня, в който бяхме уведомени. Основният ни стремеж в този разговор беше да проявим разбиране към всички страни.  След това успяхме да се споразумеем с  получателя, че той все още има правото да предяви иск, дори ако камионът разтовари товара. Също така съумяхме да убедим получателя, че ще организираме инспекция от независим авариен комисар. След бърза дискусия със застрахователя на нашия клиент, беше потвърдено, че можем да организираме инспекцията с компания от нашата партньорска мрежа. Аварийният комисар инструктира получателя, че той трябва да направи вътрешно тестване на замразените продукти, за да провери тяхното качество. Накрая беше установено, че товарът не е претърпял сериозни щети от температурното отклонение в ремаркето.

Решението

След добрата новина, окончателното искане на получателя възлизаше само на 1250,00 Евро. Това беше оправдано с намаления срок на годност на замразените рибни продукти. За да съберем всички необходими документи, комуникирахме обстойно с получателя от името на нашия клиент. Всъщност, ние също координирахме и подаването на иска към застрахователя.

Накрая застрахователят се съгласи да изплати щетата изцяло, заедно с разходите за аварийния комисар. Също така си струва да се спомене, че ние успяхме да разделим работата на аварийния комисар на части. Това означава, че те щяха таксуват само предварителния доклад освен ако не е необходимо допълнително разследване. В резултат застрахователят трябваше да плати по-малко за общата претенция и доклада на инспектора.

Като цяло, разчитайки на бързите реакции и ефективните преговори по време на целия случай, успяхме да разрешим тази интензивна ситуация по благоприятен начин за всички страни. Превозвачът беше доволен от представянето ни, особено от факта, че поехме пълен контрол при решаването на рекаламацията от тяхно име. Получателят беше щастлив, защото иска му беше изплатен навреме и успяхме да адресираме благополучно всичките му притеснения. Изненадващо, застрахователят също беше доволен, защото изплати много по-малка компенсация от първоначалната презумпция.

Решението на този карго казус доказва хипотезата, че могат да се предприемат проактивни мерки дори преди да се повдигне реалната претенция срещу превозвача. Тези действия винаги трябва да са в комбинация с адекватни и активни преговори между всички заинтересовани страни, за да се осигури положителен резултат.

Библиография:

[1] CMR Convention [1956], Article 12(1)

[2] CMR Convention [1956], Article 15(1)

 

Можете да прочетете останалите карго казуси тук !

Електронната товарителница „Е-CMR“ – дългоочакваното подобрение в сухопътния транспорт?

Електронната товарителница „Е-CMR“ – дългоочакваното подобрение в сухопътния транспорт?

Ситуацията

Понастоящем автомобилният превоз на стоки в Европа, не може да функционира без най-важния документ в бранша – CMR товарителницата. Всъщност всеки от изпращача, през логистичните доставчици, до крайния получател, използват хартиена версия на CMR товарителницата. Използването на товарителницата се регулира от Конвенцията на ООН за превоз на стоки (CMR Конвенция). Значението на CMR товарителницата произлиза предимно от факта, че тя действа не само като доказателство за договора за превоз, но и като oфициална разписка на стоките, които трябва да бъдат извозени от превозвача.[1]  Правилното използване на този документ може да послужи и за въвеждане на забележки в следните случаи:

  1. На мястото за товарене – забележки от превозвача по отношение на количеството или привидното състояние на стоките.[2]
  2. На крайния пункт за доставка – забележки от получателя относно повредени, изчезнали или откраднати стоки. [3]

Ако комбинираме основната роля на CMR товарителницата в автомобилния транспорт с динамичните промени в настоящата ера на дигитализацията, резултатът ще бъде остра нужда от подобряване на начина, по който се събира, споделя и разпространява информация от товарителницата между различните заинтересовани страни в логистичната верига. Законодателите от Съвета на Организацията на обединените нации вече признаха тази нужда през 2008 г., когато протоколът E-CMR беше включен в CMR Конвенцията.

Към днешна дата, протоколът е ратифициран в повече от 20 държави и за щастие – България е една от тях. Допълнителното законодателство влиза в сила на 5 юни 2011 г. и първата дигитална товарителница е използвана през януари 2017 г. за превоз между Испания и Франция.[4] Също така си струва да се спомене, че генералният секретар на IRU – г-н Умберто де Прето каза, че първоначалната цел на E-CMR (електронната CMR товарителница), е да подобри стойността и ефективността на веригата за доставки.[5]

Идеята

Какво точно представлява „електронната товарителница“?

Директната дефиниция, може да бъде намерена в член 1 от допълнителния протокол към CMR Конвенцията:

„Електронна товарителница“ означава товарителница, издадена чрез електронна комуникация от превозвача, изпращача или друга страна, заинтересувана от изпълнението на договор за превоз, за който се прилага Конвенцията. “ [6]

Можем да заключим, че този електронен документ замества хартиената версия и служи като основна точка в договорите за превоз за всички страни, за които може да се наложи да участват в определена логистична транзакция.

Какви са предимствата на Е-CMR товарителницата?

Много специалисти от транспортната индустрия, вече потвърдиха, че новата, електронна версия на  CMR товарителницата, съдържа множество предимства. Положителните аспекти са едновременно благоприятни за превозвачите и спедиторите, които възлагат и изпълняват транспортни договори. Ето списък с основните предимства:

  • Превозвачите могат да проследяват и архивират логистична информация по по-удобен начин.
  • Собственикът на товара и превозвачът разполагат с пълна видимост за целия превоз като инструкции, адреси за товарене, допълнителни условия и т.н.
  • Работата с всички допълнителни услуги, като потвърждение за доставка, обработване на претенции и фактуриране, може да бъде три до четири пъти по-евтина.[7]
  • Подобрена ефективност за въвеждане на данни, която ще намали административните разходи.
  • По-добра прозрачност за проследяване на „крос-докинг“ пратки, както и незабавен достъп до ценна информация от товарителницата.

Какви ще бъдат ползите от премахването на старата, хартиена версия на CMR товарителницата?

Всички участници в логистичната верига за доставки ще се възползват от промените в новия електронен начин за разпространение и доставка на CMR товарителницата. Ценната информация, която се съдържа в настоящия заглавен документ, ще предложи нови начини за комуникация, следователно ще бъде по-лесно да се прехвърля между различните заинтересовани страни. Натоварващите дни, в които човек трябва да сканира, изпраща и препраща няколко десетки товарителници на ден, ще бъдат заменени от нови времена на дигитална прозрачност и по-добри начини за достъп до същите важни данни.

Визия за бъдещето

Тъй като повечето от останалите аспекти в индустрията „се возят“ в посоката на пълна дигитализация, е уместно да споделим мнението на г-н Умберто де Прето, че „E-CMR“, тепърва ще очертава бъдещите рамки в сухопътния превоз на стоки.[8] Ние от Claims Trans силно вярваме, че бъдещето на логистиката ще съдържа значително по-малко хартиени документи и повече точни данни.  Същото това бъдеще ще бъде място, където заинтересованите страни, водачите и служителите имат свои собствени, уникални нива на достъп и никога не губят време в препращането на документи, особено когато възникне проблем.

Изводите

Погрешно би било да смятаме, че дните на „хартиените пътеки“ ще свършат веднага, но вече са изминали почти 2 години откакто първите превози бяха завършени с помощта на Е-CMR. Това може да означава само, че транспортна индустрия непрекъснато напредва в нови фази, където комуникацията между всички страни и достъпът им до транспортни данни ще бъдат безпроблемни и организирани по начини, които отговарят на динамиката на индустрията. Не само няма да ви се налага да сканирате и препращате една и съща замъглена снимка на нечетлива CMR товарителница, но и ще спечелите повече организационна ефективност, което ще доведе до повече време за развитие на вашия бизнес!

Като се има предвид фактът, че E-CMR товарителницата е приложена в CMR Конвенцията, която е най-високата законодателна регулация при автомобилния превоз на товари, можем да заключим, че транспортните компании трябва да се възползват максимално от тази иновация. Бързото адаптиране би довело само до подобрени процеси и по-малко проблеми с лошо предадена информация. Следователно, транспортната индустрия трябва да продължи да възприема ползите от този инструмент и да го прилага в работната сила възможно най-скоро!

 Библиография:

[1] Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR Convention) – (Geneva, 19 May 1956), Article 4

[2] CMR Convention [1956], Article 8(2)

[3] CMR Convention [1956], Article 30(1)(2)(3)

[4] Making freight truly paperless: e-CMR, [2018], accessed on the 19th of March 2020 at: < https://www.iru.org/innovation/e-cmr >

[5] First ever border crossing to use e-CMR electronict consignment note, January [2017], accessed on the 19th of March 2020 at:

< https://www.iru.org/resources/newsroom/first-ever-border-crossing-use-e-cmr-electronic-consignment-note >

[6] Additional protocol to the Convention on the contract for the international carriage of goods by road (CMR) concerning the electronic consignment note, [2008], Article 1

[7] Making freight truly paperless: e-CMR, [2018], accessed on the 19th of March 2020 at: < https://www.iru.org/innovation/e-cmr >

[8] e-CMR to further road transport digital revolution, February [2017], accessed on the 19th of March 2020 at:

< https://www.iru.org/resources/newsroom/e-cmr-further-road-transport-digital-revolution >