Кои са най-често срещаните причини за щети по стоката и защо превозвачите не са отговорни за тях?

Кои са най-често срещаните причини за щети по стоката и защо превозвачите не са отговорни за тях?

Ситуациите, в които поръчаната стока пристигне увредена на разтоварен адрес, всички погледи са насочени към превозвача! В следващите редове ще проследим причините ,поради които привлечените погледи, не винаги означават пълна отговорност за щетите по каргото!

Фактите

Ежедневното разрешаване на щети в Claims Trans е свързано с обработване на транспортни казуси от всякакво естество. Около 2/3 от щетите, които достигат до нас са причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка. В настоящата статия ще обърнем внимание на петте основни причини за това явление. Също така, ще разгледаме защо превозвачът не е отговорен за щетите, произлезли от тези фактори.

Проблемите

Изключително често транспортните компании и спедиторите, изпадат в ситуацията, при която превозното средство стига до разтоварния адрес, но получателят отказва да приеме стоката, тъй като тя е наклонена, разпиляна и механизирано разтоварване е невъзможно. Вследствие на това, всеки от участниците в транспортната верига, изпада в стресова ситуация, която е свързана с постоянни телефонни обаждания, мейли, в опит да се намери решение, което в крайна сметка забавя доставката и води до допълнителна работа и разходи.

Ето кои са основните 5 причини, които според Claims Trans водят до тези казуси:

1) Разстояние между палетите

При подготовката на товара от страна на изпращача, в някои примери се установяват големи разстояния между стоката от съседните палети. Самите дървени EU палети са плътно долепени един до друг, но стоката върху тях е с по-малки габарити от самия палет, т.е. остава една кухина от 5-10 см около всеки един палет. Когато тази кухина е налице, по време на движение, стоката е като „жива“ и се мести във всички посоки, поради свободното разстояние.

2) Слабо стреч фолио

Понякога има добра подредба на стоката, но в същото време е използвано много тънко или прекалено малко като количество стреч фолио. Когато към транспортната опаковка на палетите не са добавени пластмасови или метални чембери, които да са кръстосани по две двойки от страните на палето, това отново води до наклоняване и разпиляване на стоките. Причината за това, е че стреч фолиото само по себе си не е достатъчно, за да задържи стоката по време на сътресенията и физичните сили, действащи по време на транспорта. Подобни проблеми се срещат при стоки като консерви, кенове, бутилки и торби по 25 кг.

3) Прекалено високи палети

В опитите си да запълнят максимално обема на товарното помещение, с цел минимизиране разходите си за транспорт, изпращачите често подготвят палетите си прекалено високи, дори когато естеството и вида на стоката, както и опаковката ѝ не позволяват това. Като резултат, заради високия център на тежестта, при спиране, тръгване и завои, палето се наклонява, при което най-горната част от стоката се разпилява, а тази в долната част се „отлепват“ от палето или се смачкват. Щетите са неизбежни когато има налице високи палети, в комбинация с използване на тънко и слабо стреч фолио.

4) Много тежки палети

Поради причините, описани в точка 3, но не само, понякога палетите и стоката върху тях са доста тежки, което води до деформиране на артикулите от най-долните редове кашони. Вследствие на деформацията, целите палети могат да се обърнат и разпилеят.

5) Неправилна подготовка на товара

Коректната подготовка на стоката от страна на изпращача е от ключово значение. Това правило важи най-силно за по-нестандартните и специфични товари като машини и съоръжения, които се натоварват с кран, заковават се към пода на товарното помещение или имат специално пригодена конструкция.

Щетите възникват поради факта, че различни компоненти от превозваната стока са укрепени неправилно, което води до разместване или повреда по време на транспорта. Напълно възможно е и предвидения метод за товарене да не издържи на нормалните сътресения при превоза на стоки, което да причини щети по стоката.

Правилата

А всъщност кой носи отговорност когато стоката е увредена поради една от изброените причини?

Съгласно  чл. 17.4 б), в) и г) от CMR Конвенцията[1] превозвачът се освобождава от отговорност за повредите, когато същите произтичат от особените рискове, които се дължат на един или няколко от посочените в параграфа от Конвенцията точки.

„б) липса или дефект на опаковката, при стоки, които поради самото си естество са изложени на разваляне или повреда, когато не са опаковани или са лошо опаковани;

в) пакетиране, натоварване, подреждане или разтоварване на стоката от изпращача или получателя или от лица, действуващи за сметка на изпращача или получателя;

г) естеството на някои стоки, застрашени било от цялостна или частична загуба, било от повреда, като счупване, ръжда, вътрешно увреждане, изсушаване, изтичане, нормално разпадане или от действията на червеи или гризачи;“

За да се позове на тези освобождаващи го от отговорност факти, в съответствие с чл. 18.2 от CMR Конвенцията[2], е достатъчно превозвачът да установи или да презумира, че щетите са възникнали именно поради тези обстоятелства. Той не е нужно да доказва или аргументира отказа си на отговорност.

Действията

Превозвачът и неговия представител в лицето на шофьора, следва винаги да проверяват видимото състояние на стоката и опаковката ѝ по време на натоварването, да вписват забележка в CMR, както и да информират незабавно възложителя на транспорта за установеното, в съответствие с чл. 8.1 б) от CMR Конвенцията[3]. Разбира се, трябва да се отчете факта, че шофьорът не е експерт по опаковане и той няма отговорността да определи, дали дадена стока е с достатъчно адекватна опаковка или не. От друга страна, когато дадена стока се натовари и превозното средство е статично, най-вероятно няма налице видим проблем, но нещата се променят когато товарният автомобил започне да се движи. Минималното, което шофьорът може да направи, е проверката и вписването на забележка във всички екземпляри на CMR товарителницата. В момента, когато започне масовото използване на електронните товарителници –  e-CMR (за което Claims Trans работи активно), декларирането на подобни проблеми, ще бъде по-лесно и проследимо.

Изводите

Това, което може да бъде направено, за да се избегнат тези случаи, е по-скоро в ръцете на изпращачите, които подготвят товарите си за международен транспорт. Начина на подредба, опаковане, стифиране, палетизиране следва да са организирани професионално, така че стоката да пристигне при получателя в същия добър вид, както е изпратена. Това следва да е съобразено и с факта, че при транспорт действат много физични сили при ускорения, спирания, завои и неравности. Съдебната практика в специализираните съдилища в Европа показва, че дори при случаите на резки спирачки с цел избягване на ПТП, опаковката на стоката следва да издържи на натоварването, без да се разруши, за което изпращачът има отговорност, а не превозвача.

Оптимизирането на опаковането е значително предизвикателство за производителите и изпращачите на товари. Превозвачите, спедиторите и всички други участници в логистичните операции мога да имат позитивен принос върху намаляването на тези случаи. Важно е да споменем, че всяка страна следва да отстоява правата си като се позовава на регулациите от CMR Конвенцията и наложените стандарти за ликвидация на щети.

От изключителна важност е превозвачите и спедиторите да имат на разположение експерт с опит, на когото да разчитат, и който може да разпознае подобни казуси, съответно да ги разреши по най-добрия начин и в техен интерес, така че да се избегнат финансови загуби.

Екипът на Claims Trans ежедневно разрешава успешно подобни и много други казуси. Имаме възможност да съдействаме на всеки, който е срещнал подобна трудна ситуация и желае да излезе от нея по най-добрия начин.

Библиография:

[1] CMR Convention [1956], Article 17.4 b) and c)

[2] CMR Convention [1956], Article 18.2

[3] CMR Convention [1956], Article 8.1 b)

Как отказана претенция за тотална щета, води до изплатено обезщетение 2 години по-късно?

Как отказана претенция за тотална щета, води до изплатено обезщетение 2 години по-късно?

Trucks-case-study

Отказаната претенция за щета е често срещано явление сред превозвачите и спедиторите, които целят да получат обезщетение при всеки свой казус. Тук ще споделим, как това може да е с успешен край!

Фактите

След препоръка от наш съществуващ партньор, транспортна фирма, занимаваща се с превози под температурен режим, се свърза с нас с молба за съдействие и становище. Щетата беше се случила, вследствие на влизане на емигранти в товарното помещение. Превозът на хранителни продукти между Германия и Франция е извършен през 2017 година. След връщането на стоката обратно до изпращача ѝ, проверката е установила, че тя не е годна за човешка консумация, ето защо бива унищожена. Шест месеца след разтоварването и след размяна на стандартни писма за ангажиране на отговорност, пристига претенция за 37 000 евро! Рекламацията е в резултат на регресен иск от Карго застрахователя на стоката, който преди това е изпратен по веригата от спедитори, през които този транспорт е възложен.

Проблемите

След претенцията към застрахователя по „Отговорност на превозвача” CMR на нашия клиент, същият изпрати отказ за изплащане на обезщетение. От наша страна беше изпратен отговор на този отказ, който имаше много важно значение, за което ще стане ясно малко по долу. Следвайки този отказ, същото становище беше предоставено до спедитора, възложил транспорта на нашия клиент. За съжаление, въпреки допълнително посочените от наша страна аргументи за освобождаване от отговорност, спедиторите, техните застрахователи, както и правоимащия карго застраховател, напълно естествено не бяха съгласни, с оглед размера на този иск. Около 1 година по-късно, без допълнително убеждаване или друга кореспонденция, нашият клиент получи призовка за започващото съдебно дело в Германия.

Правилата

Отказът на отговорност от страна на „CMR застрахователят“ беше на основание член 17, параграф 2 от CMR Конвенцията[1], който гласи, че:

„Превозвачът се освобождава от тази отговорност, когато липсата, повредата или забавата се дължат на грешки на правоимащия, на нареждане на последния, което не е резултат на грешка на превозвача, на присъщ недостатък на стоката или на обстоятелства, които превозвачът не е могъл да избегне, и последици, които не е могъл да преодолее.

По подобен начин се развиха събитията при успешно разрешен друг наш случай с товар, увреден от емигранти.

Вследствие на така посочения отказ, ние напълно резонно изтъкнахме на застрахователя, че при позоваване на горепосоченият член, остава в тяхна тежест да докажат с факти твърдението си, което е в съответствие с член 18, параграф 1 от CMR Конвенцията[2].

Действията

Ние бяхме сигурни, че претендиращият е напълно наясно със същото изискване на Конвенцията и че просто посочване на основание за отказ няма да реши случая. Позицията ни спрямо  застрахователя беше, че не сме съгласни с техния отказ и не го считаме за валиден и доказан. Изискваме от тях да преразгледат позицията си и отново да отворят преписката по случая. Изтъкнахме, че е много вероятно да се започне дело срещу техния застрахован, при което ще бъдем длъжни да ги привлечем като подпомагаща страна, за да са ангажирани с решението на съда.

Впоследствие, при започването на съдебното дело, взимайки предвид нашето становище, застрахователят реши да защитава застрахования си клиент. Той също така пое, всички адвокатски и съдебни разноски по време на воденето на процеса, които бяха около 7000,00 евро. Сумата е стандартна,  вземайки предвид материалния интерес на иска, както и минималните адвокатски възнаграждения в Германия. Ние продължихме нашата активна работа, която включваше избор на компетентен адвокат по транспортно право, координиране на работата му, както и съдействие с изясняване на факти, обстоятелства и осигуряване на документи.

Решението

Няколко месеца след започването на делото, след възможността за споразумение между страните, която съда стандартно предложи в началото, се постигна споразумение за заплащане на обезщетение в размер на 28 000 евро. Това беше финален размер на претенцията, за да се избегне влизането в същински съдебен процес, което би коствало още много време и средства за всички страни. Заедно с размера на вредата, следваше да се заплатят и адвокатските разноски на ищеца, както и допълнително възнаграждение на адвокатът на нашия клиент. Сумата в резултат на споразумението, заедно с допълнителните разноски, в крайна сметка бяха заплатени от застрахователя на клиента ни – 2 години по-късно от първоначалния им отказ за изплащане на обезщетение по претенцията!

Въпреки, че нашата намеса по този казус се случи във вече доста напреднал момент, с нашия опит, експертиза и използване на правилни аргументи, ние успяхме да извлечем пълния максимум за нашия клиент. Той беше много доволен и благодарен за положителните резултати от нашата работа. На първо място сумата на щетата беше намалена значително, а на второ място, обезщетението беше изцяло заплатено от застрахователят му, като тази значителна сума не беше загуба в неговите активи!

Така развилото се решение на ситуацията следва да бъде добър пример за всички останали транспортни и спедиторски фирми, които трябва да са наясно, че с напредване на времето, случаите се усложняват и нямат „способност“ да се решават сами. За съжаление, от практиката има доста подобни казуси, които завършват с осъдителни присъди, заплащане на големи суми на обезщетения, включително и затваряне на фирми, които не са в състояние да ги покрият. Именно поради тази причина, бързата и адекватна реакция при всеки отделен казус, е от решаващо значение за извличане на оптимален резултат.

Библиография:

[1] CMR Convention [1956], Article 17(2)
[2] CMR Convention [1956], Article 18(1)

Тук можете да прочетете други интересни карго казуси!

 

Дали КРАЖБАТА НА ТОВАРИ е най-значителния финансов риск за превозвачите?

Дали КРАЖБАТА НА ТОВАРИ е най-значителния финансов риск за превозвачите?

За съжаление, кражбите на товари, са все по-често срещано явление в ежедневието на превозвачите. Дори само едно такова събитие би могло да има значителни негативни последици за транспортните компании. Именно поради тези причини, настоящата статия ще се фокусира върху случаите, които се повтарят многократно в практиката. Ще обърнем внимание и на полезните превантивни мерки, които могат да се предприемат, за да се намали шанса от възникване на такива събития.      

По статистически данни от различни организации (напр. TAPA EMEA), регистрираните случаи на кражби и по-специално, общата стойност на откраднатите стоки възлиза на милиарди евро само за една година. Най-много регистрирани случаи на кражби през последните месеци има в Западна Европа: Великобритания, Франция, Бенелукс и Германия.

Неотлъчно до всяка кражба, стоят финансовите последици за превозвачите. Те могат да получат рекламация за липсваща стока, която в пъти надвишава лимита на отговорност, който е определен от CMR Конвенцията. При възникването на такива ситуации, голяма част от компаниите разчитат на собствената си интуиция и бизнес нюх. По този начин те се заемат с предизвикателства, които са изключително специфични и съдържат множество варианти за разрешаване. Именно поради важността на тези ситуации, превозвачите трябва да имат повече контрол, за да постигнат оптимално решение на претенциите.

Ето кои са основните видове кражби на стоката, спрямо практиката и тенденциите в транспорта:

 • Частична кражба на стоката пред товарен или разтоварен адрес по време на изчакване за товарене/разтоварване, ферибот или при почивката през нощта. Най-често става така, че превозвачът изчаква на опашка или за часа на разтоварване, като в много примери поради забавяне, работното време на приемащия склад изтича или това на шофьора. При такива случаи, понякога става късно за търсене на паркинг в района, при което, шофьорите най-често решават да останат да чакат пред адреса, за да разтоварят на сутринта. Именно това чакат престъпниците, които са концентрирани именно в логистичните зони и са много добре запознати за видовете товари, които се товарят/разтоварват в близост до мястото. Кражбата се случва през нощта, най-често след упояване с газ на шофьора, спящ в кабината, без възможност да реагира
 • Кражба по време на транзита, докато превозното средство е паркирано на бензиностанция или паркинг по време на 45 минутната пауза или през нощта. При тези случаи престъпниците най-често действат по метода „проба-грешка“, т.е. режат брезента на товарното помещение, като проверяват стоката, която се превозва, като когато установят атрактивна стока, действат. При установена кражба, превозвачът задължително следва да извика полиция, да получи протокол, както и да информира застрахователя си по „Отговорност на превозвача (CMR)
 • Кражба на цялото превозно средство, заедно със стоката. Те са в резултат на организирана престъпна схема, при която престъпниците целенасочено планират „жертвата“ и мястото на извършване на събитието, като я проследяват чрез поставено GPS устройство. Обикновенно целта е атрактивна, скъпа и бързооборотна стока. Възможно е престъпниците да действат чрез сила или оръжие, или очакват удобен момент когато превозното средство е оставено без надзор. В последните няколко години дори в България има значителен брой подобни ситуации, например случаи, при които шофьорът остава само за минута вече натовареното превозно средство, за да вземе документите за стоката, след което не намира товарния автомобил. Друг пример са кражбите от паркинг (платен или такъв, собственост на транспортната фирма), като за престъпниците не са пречка наличието на осветление, ограда, видео наблюдение и охрана. В някои от случаите, самите превозни средства впоследствие се откриват, естествено без стока в тях

След посочването на най-често разпространените случаи на кражби, е важно да изброим основни препоръки за превенция и начини превозвачите да предотвратяват възникването на тези ситуации:

 • Добро предварително планиране на транспорта и местата за пауза, като се избягват джоб на магистралата, адресите на товарене и разтоварване или неоживени места. Следва да се изберат най-сигурните възможни места, според вашия опит и знания
 • Движение само по основния планиран маршрут, без отлконения
 • Използване на електронни системи за сигурност, против кражба, които да се инсталират на влекача и ремаркето, и техническа възможност за локализиране на превозното средство. Използване на камери за наблюдение пред и около кабината и в ремаркето
 • Използване на специални мерки за заключване на вратите на ремаркето
 • При превозване на скъпи товари (винаги шофьорът трябва да се интересува каква стока превозва), изискайте специални инструкции от клиента си и по възможност извършете транспорта с двойка шофьори, за да могат спиранията за пренощуване да се сведат до минимум
 • Не оставяйте превозното средство без надзор, освен ако това не е крайно необходимо
 • Бъдете винаги нащрек и шофьорите никога не следва да споделят информация за стоката, адресите на товарене и разтоварване

Изложените аргументи, трябва да служат на всяка транспортна компания като ориентир в справянето с кражбите. Непосилно е да се обобщят всички възможни варианти, но има устойчиви решения, които да подобрят общата ситуация в по-мащабен план. Това са изграждането на повече сигурни места за паркиране, наличието на по-добра охрана, както и по-ефективното обработване на случаите. От своя страна, превозвачите трябва да се стараят към по-високи нива на контрол върху случаите на кражба. По този начин, те ще успеят да упражнят активна грижа са своето предприятие и ще намалят загубите при подобни инциденти.

Дали винаги ПРЕВОЗВАЧЪТ е отговорен за товар, увреден от емигранти?

Дали винаги ПРЕВОЗВАЧЪТ е отговорен за товар, увреден от емигранти?

ФАКТИТЕ

Днешният транспортен казус разказва за сухопътен превоз на бебешки храни от Австрия до Великобритания. Експедицията е извършена от български сухопътен превозвач (П), който е приел заявката на австрийски спедитор (С). Събитието започва когато, навлизайки на територията на Великобритания, шофьорът е принуден от местните власти да премине физическа проверка. 

Важно е да отбележим, че след натоварване на стоката, изпращачът е поставил пломба на товарното помещение, което е отбелязано и върху CMR товарителницата за този транспорт. По думи на шофьорът, преди започването на физическата проверка, изискана от граничната полиция, той самия премахва пломбата и отваря вратите на ремаркето, за да може проверката да бъде направена. Отново, по думите на шофьорът, властите оглеждат стоката в ремаркето, но тъй като имат съмнения, че между стоката може да има нелегални пътници, решават да влезнат навътре в ремаркето за по-детайлен оглед. Извършвайки по-внимателната проверка, представителите на органите на реда, стъпват директно по кашоните с хранителни продукти, които са наредени върху палетите. След направената проверка е установено, че няма нарушители, ето защо позволяват на шофьорът да продължи транспорта до крайния получател на стоката. В същото време, граничните власти нито поставят нова пломба на ремаркето, нито отбелязват в CMR товарителницата, че физическата проверка на стоката е извършена от тяхна страна.

Впоследствие, когато превозвачът доставя стоката до нейния получател, същия разтоварва няколко от палетата и установява, че най-горните редове на кашоните са замърсени от стъпки и деформирани, вследствие на стъпване по тях. Вписват забележка в CMR товарителницата за транспорта, която гласи, че „товарът е замърсен“ и „товар с емигранти – отказан“, след което отказват да приемат стоката в техния склад. Това, което те предприемат е, че насочват превозното средство с товара към фирма, която е специализирана в проверка и сортиране на стоки, замърсени от наличие на емигранти. След извършената от тях проверка, се установява, че стоките от най-горните кашони са със степен на замърсяване над допустимите норми за хранителни продукти. Поради тази причина, те отделят тази стока и по-късно я унищожават. Останалата част от товарът, за която установяват допустими норми, преопаковат в нови кашони и връщат обратно на получателят съгласно CMR товарителница, за да може да я ползва по предназначение и да я пусне за продажба.

 

ПРОБЛЕМЪТ

Общата стойност на превозваната стока е била около 60.000,00 евро, а стойността на замърсената и негодна стока – 19.000,00 евро. За същата стойност на повредите, получателят претендира към изпращача, а същия претендира към Австрийския спедитор, който от своя страна държи Българския превозвач отговорен, тъй като той е извършил транспорта. След няколко седмици, превозвачът получава документи за претенцията, заедно с фактура за щета, на стойност 19.000,00 евро, като същата сума бива задържана от бъдещите му вземания по фактури за транспорт.

Превозвачът твърди пред клиента си (спедитора), че не е имало емигранти в нито един момент от превоза, че стоката е наранена и замърсена, единствено от влизането на граничната полиция на Великобритания, но претендиращия не желае да приеме това твърдение и продължава да настоява, че товара е увреден от нерегламентирани пътници (емигранти) и държи да бъде обезщетен за рекламацията си.

След като предоставя цялото досие до застрахователят си по „Отговорност на превозвача“ CMR, същия отказва покритие, тъй като щети, причинени от нелегални пътници (емигранти) са изключен риск от общите условия на застрахователната му полица.

 

ПРАВНАТА РАМКА

Съгласно чл. 17.1. (ЧМР Конвенция / CMR Convention)

превозвачът е отговорен за цялостна и частична липса или повреда на стоката от момента на приемането ѝ за превоз, до този на доставянето ѝ, както и за забавата при доставянето ѝ.

Именно на това основание, спедиторът претендира към превозвача за увредената част от стоката като твърди, че товарът е бил под контрол на транспортната фирма, когато в товарното помещение са се качили емигранти и са замърсили и увредили превозваните храни за бебета.

  

ПРИЛОЖЕНИЕ НА CMR КОНВЕНЦИЯТА

В същото време обаче, превозвачът продължава да твърди, че не е имало наличие на нелегални пътници по време на превоза, а стоката е увредена от граничните власти, като за да се освободи от отговорност, той се позовава на чл. 17.2. от Конвенцията, който в продължение на горецитирания чл. 17.1 гласи следното:

 Превозвачът се освобождава от тази отговорност, когато липсата, повредата или забавата се дължат на грешки на правоимащия, на нареждане на последния, което не е резултат на грешка на превозвача, на присъщ недостатък на стоката или на  обстоятелства, които превозвачът не е могъл да избегне, и последиците, които не е могъл да преодолее

Претендираща страна обаче, продължава да твърди, че превозвача е отговорен и, че е в негова тежест да докаже, наличия на обстоятелства, които превозвача не могъл да избегне и последици, които той не е могъл да преодолее, което изискване е уговорено в допълнителното условие от чл. 18.1 на Конвенцията.

 

РЕШЕНИЕТО

Превозвачът, който разчита на думата на шофьора си, че не е имало емигранти в ремаркето в нито един момент, опитва единствената си възможност да докаже, че не е отговорен за настъпилата щета, като пише официално писмо до граничните власти на Великобритания, с което ги моли да проверят неговия случай и да му потвърдят, дали действително техни служители са правили физическа проверка, влизали ли са в ремаркето, стъпвали ли са върху палетата и кашоните със стока, както и дали са установили наличие на нелегални пътници. Няколко седмици по-късно, ръководител от екипа за проверка на граничните власти, изпраща писмо-отговор, в което потвърждава, че действително техни служители са отворили ремаркето. Усъмнили са се че може да има хора в него, ето защо са влезли в него, стъпвайки по кашоните, но не са установили нарушители.

След това, използвайки копие от това писмо, превозвачът изпраща доказателството до клиента си – Австрийския спедитор, позовавайки се отново на чл. 17.2 CMR, като в същото време отново отхвърля отговорност и претенцията за 19.000,00 евро, за която е получил фактура и сумата е задържана от навлата му.

С получаването на това доказателство (копие на официалното писмо), спедиторът знае, че превозвачът е прав и това доказателство е достатъчно, за да го освободи от отговорност. Поради тази причина, Австрийската спедиция, прекратява своята акция, защото разбира, че дори и при завеждане на съдебен иск, има значителна възможност съдът да отсъди именно в полза на превозвача. В крайна сметка, спедицията анулира фактурата за щета и изплаща всички дължими навла на превозвача. С тази финална транзакция,  случаят официално бива закрит по най-успешния начин за превозвача.

Решението на този казус отпраща към важността на един от най-основните инструменти в обработването на претенции – боравенето, разбирането и анализирането на всички прилежащи документи, както и бързата реакция. Понякога, липсата на задълбочени познания за тези документи, може да повлияе негативно на всеки превозвач.

Политика на „Клеймс Транс “ ЕООД за защита на личните данни

 Политика на „Клеймс Транс“ ЕООД за защита на личните данни

Какво представлява настоящият документ

За нас, от „КЛЕЙМС ТРАНС“ ЕООД, опазването на поверителността на Вашите лични данни е основен приоритет. 

Настоящият документ (накр. „Политика“) има за задача да Ви информира по какъв начин, ние от „КЛЕЙМС ТРАНС“ ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, обработваме Вашите данни в процеса на нашите взаимоотношения (посещение на нашия уебсайт, използване на нашите услуги и др.) и как можете да упражните правата си, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните, наричан по-долу „Регламента“) и Закона за защита на личните данни.

Кои сме ние

„КЛЕЙМС ТРАНС“ ЕООД, ЕИК 205333808, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, р-н Триадица, ул. Адриана Будевска No 2 (накр. „КЛЕЙМС ТРАНС“).

“КЛЕЙМС ТРАНС” е администратор на лични данни.

“КЛЕЙМС ТРАНС” обединява екип от специалисти с над 15 години опит в областта на транспортно право, логистиката, уреждане на щети по стоките и CMR Конвенцията.

Данни за контакт

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните Ви данни или желаете да упражните, което и да е от вашите права, можете да се свържете с нас на следните координати:

Адрес: гр. София 1463, р-н Триадица, ул. Адриана Будевска No 2

E-mail: claims@claimstrans.bg

Тел.: +359 886 677 598

Интернет страница: www.claimstrans.bg

Какви Ваши данни обработваме?

“КЛЕЙМС ТРАНС” обработва следните данни:

 • три имена;
 • данни за контакт: адрес на електронна поща, физически адрес (адрес за доставка), IP адрес и телефон;
 • единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или друг идентификатор;
 • всякакви други лични данни, които вие самите ни предоставите в процеса на използване на нашите услуги, което включва, но не изчерпателно: информация за издаване на фактури, в това число и е-фактури, данни от онлайн чат и др.

За какви цели обработваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни се обработват за следните цели:

 1. Консултиране на клиенти.
 2. Комуникация с клиенти.
 3. Сключване на договори с клиенти.
 4. Сключване на граждански договори.
 5. Кандидатстване за работа: обработването на документи за кандидатстване за работа/стаж в “КЛЕЙМС ТРАНС”.
 6. Трудови правоотношения.
 7. За целите на директния маркетинг и изпращането на информационни съобщения относно дейността на “КЛЕЙМС ТРАНС”.

На кого предоставяме Вашите данни?

“КЛЕЙМС ТРАНС” не продава и не предоставя, освен в изрично изброените, по-долу случаи, личните Ви данни на трети лица. При спазване на принципа „необходимост да се знае“, само ограничен брой представители на “КЛЕЙМС ТРАНС” имат достъп до Вашите лични данни, като всички те имат задължение да пазят поверителност по отношение на личните данни.

“КЛЕЙМС ТРАНС” може да предоставя Вашите данни на:

 • държавни органи и органи на МВР – в рамките на техните правомощия и в изпълнение на изисквания, съдържащи се в нормативната уредба;
 • трети лица – със съгласието на клиент с цел предоставянето на услуги от “КЛЕЙМС ТРАНС”; по изключение и единствено въз основа на договорни отношения с “КЛЕЙМС ТРАНС”.

При предоставяне на лични данни на трето лице – обработващ, “КЛЕЙМС ТРАНС”:

 • Изисква гаранции за спазване на законовите изисквания и добрите практики за обработване на лични данни;
 • Сключва писмено споразумение или друг правен акт с идентично действие, който урежда задълженията на обработващия.

Стратегия на “КЛЕЙМС ТРАНС” за защита на личните данни

 1. “КЛЕЙМС ТРАНС” обработва личните Ви данни законосъобразно. Лични данни се обработват само на основанията, предвидени в член 6 и член 9 от Регламента, и изключения в това отношение не се допускат.
 2. “КЛЕЙМС ТРАНС” се стреми да обработва личните Ви данни по прозрачен начин. Ограничения на прозрачността са възможни, доколкото целта и смисълът на Регламента ги допускат.

Определения

По смисъла на тази Политика:

 • „лични данни“ е всяка информация, въз основа на която може да бъде идентифицирано дадено физическо лице, като например име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • „специални категории лични данни“ са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.
 • „субект на данни“ е физическото лице, което може да бъде идентифицирано в резултат от обработването на съответните данни;
 • „обработване“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • „администратор“ е лице, което само или съвместно с други лица определя целите и средствата за обработването на лични данни; “КЛЕЙМС ТРАНС” има качеството на администратор по отношение на личните данни на лицата, с които взаимодейства за постигане на своята мисия – участници в събития; партньори; спонсори; доброволци и др. Всички лични данни, които “КЛЕЙМС ТРАНС” обработва, са получени доброволно и в рамките на на съответните отношения;
 • „обработващ лични данни“ е лице, което обработва лични данни от името на администратора; партньорите и доброволците имат качеството на обработващи по отношение на личните данни, които “КЛЕЙМС ТРАНС” им е предоставила; при отклонение от указанията за работа с тези данни обаче, обработващите могат да загубят качеството на „обработващи“, и да придобият качеството на „администратори“ със свързаните с това увеличени задължения и отговорности;

Принципи

 При обработването на лични данни, “КЛЕЙМС ТРАНС” се ръководи от следните принципи:

 • Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно;
 • Личните данни се събират и се използват за конкретни, точно определени и законни цели;
 • Личните данни трябва да бъдат относими и да не са прекомерни;
 • Личните данни трябва да са верни и при необходимост да бъдат актуализирани;
 • Личните данни трябва да се съхраняват не по-дълго, отколкото е необходимо;
 • Правата на субектите на данни трябва да бъдат спазвани;
 • Личните данни трябва да се съхраняват безопасно защитени от неоторизиран достъп, случайна загуба или повреда;
 • За всяка операция, свързана с лични данни, трябва да остава следа, позволяваща да се установи кой, кога и как е обработвал данните;
 • Личните данни се прехвърлят по изключение към държави или територии извън Европейското икономическо пространство единствено и само с цел изпълнението на договорни отношения между “КЛЕЙМС ТРАНС” и клиент с оглед изпълняване на услуги в областта на транспорта. В тези случаи “КЛЕЙМС ТРАНС” следи дали:
  • тази страна или територия осигурява адекватно ниво на защита на правата и свободите на субектите на данни във връзка с обработването на лични данни или
  • е налице сключен договор при използване на стандартни договорни клаузи, които осигуряват адекватно ниво на защита

Основания за обработване

“КЛЕЙМС ТРАНС” обработва лични данни само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

а) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни от “КЛЕЙМС ТРАНС” за една или повече конкретни цели; съгласието трябва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено; то може да бъде изразено посредством изявление или ясно потвърждаващо действие;

б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, сключен между “КЛЕЙМС ТРАНС” и субекта на данните, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

в) обработването е необходимо за изпълнението на договор, сключен между “КЛЕЙМС ТРАНС” и друго юридическо лице, предоставящо данни на свои служители/партньори с цел предоставяне на услуги от страна на “КЛЕЙМС ТРАНС”;

г) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо “КЛЕЙМС ТРАНС”;

д) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

е) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на “КЛЕЙМС ТРАНС”;

 

Специални категории лични данни се обработват от “КЛЕЙМС ТРАНС” само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

a) субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за една или повече конкретни цели;

б) обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на “КЛЕЙМС ТРАНС” или на субекта на данните по силата на трудовото право или правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила;

в) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;

г) обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните;

д) обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции;

е) обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;

ж) обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия.

Как се съхраняват и обработват личните данни

Личните данни се съхраняват на хартия и в електронен вид. Достъп до личните данни имат само тези представители на “КЛЕЙМС ТРАНС”, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това.

Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, публикуване на уебсайт или друг начин, по който личните данни стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. “КЛЕЙМС ТРАНС” използва част от тези форми на обработване на личните данни.

Права на субектите на данни

Право да бъдете информирани кой, как и защо обработва данните Ви

“КЛЕЙМС ТРАНС” публикува съответната информация на интернет страницата си.

Право на достъп:

Имате право да получите потвърждение от “КЛЕЙМС ТРАНС” дали обработва личните ви данни и ако това е така, имате право на достъп до тях, право да получите безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания), както и правото да ви бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните ви данни.

Право на коригиране:

Имате право да коригирате или да поискате от “КЛЕЙМС ТРАНС” да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни.

Право на изтриване

В определени случаи може да поискате от “КЛЕЙМС ТРАНС” да изтрие вашите лични данни без ненужно забавяне. Например когато:

(i)             вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;

(ii)           ако възразите срещу обработването;

(iii)         ако данните са обработвани незаконосъобразно; или

(iv)          трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на България или на друга държава.

 

Законът предвижда случаи, в които “КЛЕЙМС ТРАНС” може да откаже да изтрие личните ви данни.

Право на ограничаване на обработването:

Може да поискате “КЛЕЙМС ТРАНС” да ограничи обработването в следните случаи:

      i.         Когато оспорвате точността на личните данни (ограничението е за определен срок, който позволява да се провери точността на данните);

     ii.         Когато обработването е неправомерно, но не желаете да бъдат изтрити, а само ограничени;

   iii.         Когато “КЛЕЙМС ТРАНС” не се нуждае повече от личните ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

   iv.         Когато възразите срещу обработването и очаквате “КЛЕЙМС ТРАНС” да провери дали законните основания за обработването имат преимущество пред вашите интересите. 

Право на възражение:

Имате право по всяко време, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на вашите лични данни.  Това право може да се упражни само за ваши лични данни, обработвани на основание законните интереси на “КЛЕЙМС ТРАНС”.  Ако възражението е основателно, “КЛЕЙМС ТРАНС” ще прекрати обработването, освен ако се докаже, че съществуват убедителни законови основания за  обработването, които имат предимство пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данните:

Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор.

Право на жалба:

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), компетентният държавен орган в тази сфера.

Право да не бъдете обект на профилиране

Имате право да не бъдете обект на решение, което се базира единствено на обработване с автоматични средства.

Право на оттегляне на съгласие

Имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време, чрез изпращане на писмено съобщение до “КЛЕЙМС ТРАНС”.

Право на обезщетение за вреди

В случай на нарушение на нормативните актове за защита на данните, имате право на обезщетение за причинените вреди.

Изпращане на искане или жалба

Можете да упражните правата си, като изпратите искане или жалба в писмена форма, с писмо или имейл до “КЛЕЙМС ТРАНС”, по всяко време на основания, свързани с вашия конкретен случай или положение, които следва да посочите в жалбата. При подаване на искане по имейл, то трябва да е подадено съгласно изискванията на чл. 37б, ал. 2 от Закона за защита на личните данни – при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

Искането или жалбата следва да позволяват идентифицирането на субекта на данните, като при подаването им задължително се посочва най-малко следната информация: 1) три имена на субекта на данните; 2) ЕГН; 3) физически и/или и-мейл адрес, на който субектът желае да получи отговор; 4) телефон за контакт; 5) описание на искането (в свободен текст). По желание на субекта, към искането или жалбата могат да бъдат приложени допълнителни документи.

“КЛЕЙМС ТРАНС” има задължението да разгледа Вашето искане в срок до два месеца от получаване на искането. Срокът може да се удължи с още един месец, когато това се налага заради сложността или броя на исканията.

В случай, че субектът на данни няма право да упражни исканото от него право, в срок от 2 месеца от получаване на искането, представител на “КЛЕЙМС ТРАНС” изпраща до субекта на данни аргументиран отказ.

Срокове за съхранение на личните данни

“КЛЕЙМС ТРАНС” прилага следните срокове за съхранение на личните данни:

 • 6 (шест) месеца: лични данни, които са предоставени от субектите на данни с цел кандидатстване по обяви за набиране на служители – в случай, че не се е стигнало до сключване на договор със съответното лице;
 • 1 (една) година:
 • лични данни, които се съдържат в работни версии на документи;
 • лични данни, които се съдържат в справки, обслужващи вътрешните процеси в “КЛЕЙМС ТРАНС”;
 • всички останали документи, за които в тези Правила не е предвиден по-дълъг срок за съхранение.
 • 3 (три) години и половина, след прекратяване на трудовия договор:
 • трудови досиета, освен ако няма правно основание за допълнителна обработка, като например правен спор;
 • 5 (пет) години:
 • лични данни, съдържащи се в граждански договори, освен ако няма правно основание за допълнителна обработка, като например правен спор;
 • 50 (петдесет) години: личните данни, за които съществува нормативно задължение да бъдат съхранявани за такъв срок, в това число:
 • ведомости за заплати и възнаграждения и свързаната с тях информация – за срок от 50 (петдесет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
 • До оттегляне на съгласието: всички лични данни, които са предоставени с цел комуникация и получване на съобщения от “КЛЕЙМС ТРАНС”, се пазят до момента, в който субектът оттегли съгласието си за получаване на комуникация от “КЛЕЙМС ТРАНС”. Субектът на данните може да оттегли съгласието си по всяко време.

Защита на Вашите данни

“КЛЕЙМС ТРАНС” осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни. “КЛЕЙМС ТРАНС” прави преоценка на мерките регулярно, с цел постигане на постоянна сигурност на личните данни.

“КЛЕЙМС ТРАНС” осигурява физическа и логическа защита на личните данни, както е посочено по-долу

Физическа защита на личните данни

“КЛЕЙМС ТРАНС” прилага следните мерки за осигуряване на физическа защита на личните данни:

 • ограничава физическия достъп до помещенията, в които се съхраняват лични данни (достъпът се осъществява само от упълномощени представители на “КЛЕЙМС ТРАНС” в рамките на техните задължения чрез използване на ключалки и други средства за физически достъп);
 • прилага политика за „чисто бюро“, по силата на която всички документи, съдържащи лични данни, следва да са прибрани в заключени шкафове;
 • съхранява хартиения си архив в специално оборудвани за целта помещения, осигуряващи защитата му в случай на пожар или наводнение;
 • обменът на хартиени документи, съдържащи лични данни, с лица извън “КЛЕЙМС ТРАНС”, се осъществява само в запечатани пликове и чрез използването на упълномощени представители и доверени подизпълнители и др.
 • в определени случаи достъп до личните данни могат да имат: членовете на управителните органи; доставчици на външни услуги, като: пощенски и счетоводни услуги и пр. Всички трети страни, които действат в качеството на обработващи личните данни, държат и използват лични данни от името на “КЛЕЙМС ТРАНС” само с цел да ни доставят своите услуги;
 • “КЛЕЙМС ТРАНС” може да разкрива лични данни на професионални съветници и експерти с цел да получи тяхното съдействие за изпълнение на своята дейност.
 • Когато “КЛЕЙМС ТРАНС” ангажира трети страни да оперират с лични данни от свое име, това става с писмено договор. “КЛЕЙМС ТРАНС” избира обработващи на лични данни, които са в състояние да предоставят достатъчно гаранции по отношение мерките за техническата и организационната сигурност. Избраните обработващи действат от името на “КЛЕЙМС ТРАНС” и по негови инструкции, като “КЛЕЙМС ТРАНС” посочва писмено необходимите изисквания за сигурност на информацията.

Персонална защита

Преди заемане на съответната длъжност във “КЛЕЙМС ТРАНС”, лицата, които осъществяват защита и обработване на данни:

 • Поемат задължение за неразпространение на личните данни, до които имат достъп;
 • Се запознават с нормативната база, вътрешните правила и политики на “КЛЕЙМС ТРАНС” за защита на личните данни;
 • Се инструктират за опасностите от нарушаване сигурността на личните данни, които се обработват от “КЛЕЙМС ТРАНС”;
 • Се задължават да не споделят критична информация (идентификатори, пароли за достъп и др.п.) помежду си и с всякакви други неоторизирани за целта лица.
 • Преминават обучение за реакция при събития, застрашаващи сигурността на личните данни.

Логическа защита на личните данни

“КЛЕЙМС ТРАНС” прилага следните мерки за осигуряване на логическа защита на личните данни:

 • ограничава логическия достъп до информационните системи, чрез които се обработват и съхраняват лични данни (достъпът се осъществява само от упълномощени представители на “КЛЕЙМС ТРАНС”, в рамките на техните задължения, чрез използване на индивидуални потребителски имена и пароли).
 • Използване на антивирусни и криптиращи програми;

Настоящата политика е приета на 07.11.2019.

Всяка промяна в политиката ще бъде отразена чрез публикуването ѝ в интернет сайта на “КЛЕЙМС ТРАНС”.