Отговорен ли е превозвачът за вреди, настъпили при последващ превоз на стоката?

by | юли 1, 2022

 П

ри извършване на международен превоз на стоки има случаи, в които се комбинират няколко различни вида транспорт – например автомобилен, железопътен или морски. Настъпването на различни щети по товара в такива случаи не е изключено, а дори е в по-голяма степен вероятно. Установяването на момента, в който е увредена стоката, е доста трудно, но пък важно обстоятелство с оглед ангажирането на отговорността на съответния превозвач.

Фактите 🚛

В резултат от сключен договор за международен превоз на стоки, на наш клиент беше възложено да осъществи транспорт на стекове с бира от Нидерландия до Германия. Последният трябваше да превози стоката до гарата в Кьолн за последващ железопътен транспорт до крайната дестинация – Италия.

 

Впоследствие превозвачът получи рекламация за повреден товар и искане за заплащане на увредената стока, която не бе никак малко.

Проблемите  🗺️

При предаването на ремаркето от нашия клиент за последващ транспорт на терминала в Кьолн (Германия), не бяха установени никаки нередности и повреди, засягащи товара. Това, от своя страна, означава, че превозвачът е изпълнил задълженията си с оглед дължимата грижа. Още повече е издаден и документ за приемане на стоката без забележка.

Няколко седмици по-късно превозвачът беше уведомен, че стековете с бира са смачкани, разпиляни – изобщо, че стоката е повредена и негодна за употреба. След това стоката беше превозена от Италия до България за сметка на превозвача, за да се извърши оглед от авариен комисар.

Проблемът в случая е следният: Следва ли да се държи отговорен за повреда на стоката превозвачът, който е предал стоката за последващ транспорт без никакви забележки и в добро състояние?

Правилата 🔓

Транспортът беше възложен на нашия клиент от негов партньор – спедитор. В случая приложимо е правилото на чл. 17, ал. 1 от CMR Конвенцията, съгласно което „превозвачът е отговорен за цялостна или частична липса или повреда на стоката от момента на приемането й за превоз до този на доставянето й“.

Следвайки това правило, може да се направи извод, че претенцията на спедитора за ангажиране на отговорността на превозвача за повреда, настъпила след доставянето на стоката до уговорената крайна точка по договора за превоза, а именно жп гарата в Германия, беше напълно неоснователна.

Времевите предели, в които превозвачът носи отговорност за липса, повреда или забава са от приемането на стоката до доставянето й. За щети, настъпили преди или след този период от време, превозвачът не е отговорен.

  Действията  💻

  Като ангажирани с цялостното контролиране на казуса, ние от Claims Trans, искахме да се уверим, че всяка една следваща стъпка и решение, които се предприемат, ще са правилните, за да сме сигурни в коректното решение и развитие на казуса.

  Напълно неоснователно, още преди да е доказана претенцията, спедиторът задържа от сметката на нашия клиент (превозвача) сумата от 3 713, 74 евро, представляваща стойността на увредената стока. Това беше недопустимо с оглед това, че отговорността на превозвача не беше по никакъв начин надлежно ангажирана и доказана.

  След като превозвачът беше уведомен за повредата на товара, беше взето решение стоката (увредените кенове с бира) да бъде върната от Италия в България за оглед за сметка на нашия клиент (превозвача). Авариен комисар направи инспекция на стоката и състави авариен протокол. В последния беше посочено, че най-вероятната причина за щетата е недостатъци в подготовката и укрепването на товара и че най-вероятно разместването е настъпило при железопътния транспорт, т.е. след предаването на товара от нашия клиент.

  В доклада на аварийния комисар напълно ясно беше посочено, че опаковката на товара не е била подходяща за жп транспорт, тъй като при него нормално очакваното ускорение в полза на вратите е двойно по-голямо отколкото при автомобилния транспорт.

  След дълга комуникация със спедитора, който беше твърдо решен, че отговорен за щетите е превозвачът (нашият клиент), осъществил автомобилния превоз от Нидерландия до Германия, то ние от Claims Trans успяхме да оборим всеки аргумент и да докажем, че превозвачът няма ниаква вина и не носи отговорност за повредената стока.

  Решението ☑️

  В крайна сметка изпратихме до спедитора (ангажиращ отговорността на превозвача) мотивирано становище, в което изложихме аргументи за отказ от отговорност на превозвача.  

  Превозвачът е извършил договорения автомобилен транспорт от Нидерландия до Германия, където товарът е бил приет без забележки и е бил предаден на последващ превозвач. CMR Конвенцията ясно очертава времевия период, в който превозвачът носи отговорност за повреди на стоката. След като крайната дестинация за нашия клиент е жп гарата в Кьолн (Германия), и товарът е предаден без забележки и в добро състояние, спедиторът няма основание да държи отговорен превозвача за щета, която е открита при достигането на крайната дестинация (след последващия жп превоз).

  Отговорност в случая може да се търси, но вече от последващия превозвач, който е осъществил превоза след нашия клиент или от изпращача на стоката, който не е подготвил товара по подходящ начин, за да издържи превоза.

  След като успяхме да докажем, че стоката е транспортирана от нашия клиент без забележки и е изпълнен надлежно договорът за превоз, претендиращият спедитор освободи неправилно задържана сума за щетите по стоката в размер на 3 713, 74 евро. Разбира се, отново успехме да разрешим казуса успешно за нашия клиент, който бе изключително доволен от развитието му.

  Заключителни километри 📦

  Заключението от този случай е, че при изпадане в подобни ситуации, при които насрещната страна по договора предприема самоволно действия и задържа неоснователно суми за щети, които не попадат под отговорността на превозвача, е изключително важно свеовременно да се предприемат необходимите действия. Погрешните стъпки и пропуските при изследването на щетите и момента на тяхното настъпване биха довели до парични загуби, които в противен случай не биха настъпили.

  Нашият екип в Claims Trans има повече от десетилетие опит в разширената обработка на транспортни казуси и може да ви помогне с успешното разрешаване на всеки случай, свързан с транспорта. Не се колебайте да се свържете с нас.

  Преодоляване на опитите за изнудване от страна на подизпълнители

  Научете как Claims Trans се справи с напрегната ситуация с подизпълнител, предотвратявайки опит за изнудване и осигурявайки безпроблемното протичане на логистичните операции. Научете ценни уроци за правното позициониране и договарянето на договори.

  Преодоляване на проблемите с кражби по време на транзит

  Открийте приложими стратегии и идеи за предотвратяване на кражби на товари по време на международен транзит. Claims Trans разглежда казус от реалния живот, наблягайки на бдителността, комуникацията и правното разбиране.

  Преодоляване на сложни логистични препятствия с CMR конвенцията

  В този казус, озаглавен разкриваме тънкостите на едно неочаквано препятствие, което изисква стратегическо мислене, ефективна комуникация и дълбоко разбиране на Конвенцията CMR.

  Борба с измамите в логистиката: Разкриване на транспортни компании фантоми

  Научете как Claims Trans се справи със сложен случай на измама от страна на транспортни компании фантоми, като разкри измамните операции и предостави ценни идеи за предотвратяване на измами в логистичната индустрия.

  Незаконни удръжки на навло за неоснователни претенции

  Запознайте се с реално съдебно дело в областта на транспорта, в което Claims Trans успешно защитава правата на своя клиент срещу незаконни удръжки и необосновани претенции за обезщетение.

  Договорни Спорове в Транспортния Бранш

  Този случай не само укрепи финансовото положение на нашия клиент, но и постави важен прецедент в индустрията. В Claims Trans сме горди от нашата способност да комбинираме правен опит и дълбоко разбиране за логистичния бранш. Нашата цел е да защитаваме и отстояваме интересите на нашите клиенти, гарантирайки, че те се движат уверено и успешно в сложния свят на международните логистични договори.

  Преодоляване на неоснователни претенции: рецепта за положителен резултат

  Международният транспорт е изпълнен, както с възможности, така и с много предизвикателства.

  Разкритие при исковете за забава: Победа на Claims Trans над грубата небрежност в логистиката

  Когато пратка с висока стойност се оплете в мрежа от закъснения и лъжи, ситуацията може да изглежда невъзможна за разплитане.

  Още един успешно решен случай на тотална щета на стока вследствие на пътен инцидент

  В динамичната транспортна индустрия случаите на тотална щета по товара вследствие на пътен инцидент не са рядкост. Те представляват сериозно предизвикателство за превозвачите.

  Майсторство в Морските Искове: Подробно Ръководство от Claims Trans

  Разгледайте вълнуващ случай за морски иск, докато се ориентираме в интригуващия свят на морските спорове. Научете от нашите експертни препоръки и получете стойностни съвети как успешно да се справите със сложни морски казус.