П

ри извършване на международен превоз на стоки има случаи, в които се комбинират няколко различни вида транспорт – например автомобилен, железопътен или морски. Настъпването на различни щети по товара в такива случаи не е изключено, а дори е в по-голяма степен вероятно. Установяването на момента, в който е увредена стоката, е доста трудно, но пък важно обстоятелство с оглед ангажирането на отговорността на съответния превозвач.

Фактите 🚛

В резултат от сключен договор за международен превоз на стоки, на наш клиент беше възложено да осъществи транспорт на стекове с бира от Нидерландия до Германия. Последният трябваше да превози стоката до гарата в Кьолн за последващ железопътен транспорт до крайната дестинация – Италия.

 

Впоследствие превозвачът получи рекламация за повреден товар и искане за заплащане на увредената стока, която не бе никак малко.

Проблемите  🗺️

При предаването на ремаркето от нашия клиент за последващ транспорт на терминала в Кьолн (Германия), не бяха установени никаки нередности и повреди, засягащи товара. Това, от своя страна, означава, че превозвачът е изпълнил задълженията си с оглед дължимата грижа. Още повече е издаден и документ за приемане на стоката без забележка.

Няколко седмици по-късно превозвачът беше уведомен, че стековете с бира са смачкани, разпиляни – изобщо, че стоката е повредена и негодна за употреба. След това стоката беше превозена от Италия до България за сметка на превозвача, за да се извърши оглед от авариен комисар.

Проблемът в случая е следният: Следва ли да се държи отговорен за повреда на стоката превозвачът, който е предал стоката за последващ транспорт без никакви забележки и в добро състояние?

Правилата 🔓

Транспортът беше възложен на нашия клиент от негов партньор – спедитор. В случая приложимо е правилото на чл. 17, ал. 1 от CMR Конвенцията, съгласно което „превозвачът е отговорен за цялостна или частична липса или повреда на стоката от момента на приемането й за превоз до този на доставянето й“.

Следвайки това правило, може да се направи извод, че претенцията на спедитора за ангажиране на отговорността на превозвача за повреда, настъпила след доставянето на стоката до уговорената крайна точка по договора за превоза, а именно жп гарата в Германия, беше напълно неоснователна.

Времевите предели, в които превозвачът носи отговорност за липса, повреда или забава са от приемането на стоката до доставянето й. За щети, настъпили преди или след този период от време, превозвачът не е отговорен.

  Действията  💻

  Като ангажирани с цялостното контролиране на казуса, ние от Claims Trans, искахме да се уверим, че всяка една следваща стъпка и решение, които се предприемат, ще са правилните, за да сме сигурни в коректното решение и развитие на казуса.

  Напълно неоснователно, още преди да е доказана претенцията, спедиторът задържа от сметката на нашия клиент (превозвача) сумата от 3 713, 74 евро, представляваща стойността на увредената стока. Това беше недопустимо с оглед това, че отговорността на превозвача не беше по никакъв начин надлежно ангажирана и доказана.

  След като превозвачът беше уведомен за повредата на товара, беше взето решение стоката (увредените кенове с бира) да бъде върната от Италия в България за оглед за сметка на нашия клиент (превозвача). Авариен комисар направи инспекция на стоката и състави авариен протокол. В последния беше посочено, че най-вероятната причина за щетата е недостатъци в подготовката и укрепването на товара и че най-вероятно разместването е настъпило при железопътния транспорт, т.е. след предаването на товара от нашия клиент.

  В доклада на аварийния комисар напълно ясно беше посочено, че опаковката на товара не е била подходяща за жп транспорт, тъй като при него нормално очакваното ускорение в полза на вратите е двойно по-голямо отколкото при автомобилния транспорт.

  След дълга комуникация със спедитора, който беше твърдо решен, че отговорен за щетите е превозвачът (нашият клиент), осъществил автомобилния превоз от Нидерландия до Германия, то ние от Claims Trans успяхме да оборим всеки аргумент и да докажем, че превозвачът няма ниаква вина и не носи отговорност за повредената стока.

  Решението ☑️

  В крайна сметка изпратихме до спедитора (ангажиращ отговорността на превозвача) мотивирано становище, в което изложихме аргументи за отказ от отговорност на превозвача.  

  Превозвачът е извършил договорения автомобилен транспорт от Нидерландия до Германия, където товарът е бил приет без забележки и е бил предаден на последващ превозвач. CMR Конвенцията ясно очертава времевия период, в който превозвачът носи отговорност за повреди на стоката. След като крайната дестинация за нашия клиент е жп гарата в Кьолн (Германия), и товарът е предаден без забележки и в добро състояние, спедиторът няма основание да държи отговорен превозвача за щета, която е открита при достигането на крайната дестинация (след последващия жп превоз).

  Отговорност в случая може да се търси, но вече от последващия превозвач, който е осъществил превоза след нашия клиент или от изпращача на стоката, който не е подготвил товара по подходящ начин, за да издържи превоза.

  След като успяхме да докажем, че стоката е транспортирана от нашия клиент без забележки и е изпълнен надлежно договорът за превоз, претендиращият спедитор освободи неправилно задържана сума за щетите по стоката в размер на 3 713, 74 евро. Разбира се, отново успехме да разрешим казуса успешно за нашия клиент, който бе изключително доволен от развитието му.

  Заключителни километри 📦

  Заключението от този случай е, че при изпадане в подобни ситуации, при които насрещната страна по договора предприема самоволно действия и задържа неоснователно суми за щети, които не попадат под отговорността на превозвача, е изключително важно свеовременно да се предприемат необходимите действия. Погрешните стъпки и пропуските при изследването на щетите и момента на тяхното настъпване биха довели до парични загуби, които в противен случай не биха настъпили.

  Нашият екип в Claims Trans има повече от десетилетие опит в разширената обработка на транспортни казуси и може да ви помогне с успешното разрешаване на всеки случай, свързан с транспорта. Не се колебайте да се свържете с нас.