Незаконни удръжки на навло за неоснователни претенции

Незаконни удръжки на навло за неоснователни претенции

Въведение 🚚

Като спедитор или превозвач е изключително важно да познавате законните си права, когато става въпрос за неоснователни претенции за щети. В този казус ще се впуснем в един реален съдебен случай, който подчертава важността на това да се противопоставим на незаконните удръжки. Открийте как Claims Trans, водеща компания за обработване на искове за товари, се намеси, за да защити интересите на своя клиент и осигури убедителна правна победа.

Профил на клиента 🏢

Нашият клиент, известна транспорта компания в логистичния бранш, се оказа въвлечен в сложен иск за щети от мокра стока. Работейки в голям мащаб и с репутация, която трябва да поддържа, те потърсиха експертния опит на Claims Trans, за да се справят с този предизвикателен спор.

Предизвикателството 🌊

Искът представляваше многобройни предизвикателства за нашия клиент. На първо място, претенцията беше подадена след определения срок, което я правеше невалидна съгласно регламента на член 30.1 от Конвенцията CMR. Освен това в рекламацията липсваха необходимите забележки в товарителницата, които да обосноват твърдяната повреда по време на разтоварването. Тези усложнения застрашаваха рентабилността и репутацията на нашия клиент, което налагаше бързи действия.

Нашата намеса 💪

Разбирайки заложените рискове, Claims Trans незабавно оцени ситуацията. Разбрахме за несправедливия характер на иска и незабавно комуникирахме с ищеца, като го призовахме да се въздържа от удръжки. За съжаление, съветът ни не беше чут и ищецът неправомерно удържа исковата сума от плащането на нашия клиент.

Стратегия за водене на преговори ⚖️ 

Решени да защити правата на клиента си, Claims Trans формулира стратегически подход. Подготвихме щателно делото, като наблегнахме на недостатъците в изложението на ищеца и подкрепихме позицията на нашия клиент. Тактиката ни за водене на преговори беше решителна и непоколебима, като подчертахме важността на спазването на разпоредбите на Конвенцията CMR и предоставянето на необходимите доказателства за потвърждаване на иска.

Въздействие и извлечени поуки 🎉

В съдът постигнахме значителна победа, а нашият клиент излезе победител. Съдът не само отхвърли несправедливия иск, но и осъди ищеца да заплати съдебни разходи и такси, които бяха три пъти по-високи от първоначално неправомерно приспаднатия иск. Този резултат не само оправда позицията на нашия клиент, но и послужи като мощно възпиращо средство срещу бъдещи неоснователни искове.

 

📚 Този случай подчертава значението на това да познавате законните си права като спедитор или превозвач. Като се противопостави на незаконните удръжки и оспори несправедливите претенции, нашият клиент показа решаващата роля на проактивната защита за запазване на рентабилността и запазване на репутацията.

Заключение 🔍

Този казус показва непоколебимата ангажираност на Claims Trans в обработката на сложни искове за вреди и защитата на нашите клиенти. Благодарение на нашия ориентиран към клиента подход, стратегическо мислене и неотклонно преследване на справедливостта, ние постигнахме убедителна победа, като защитихме правата на нашия клиент и създадохме прецедент за бъдещи спорове.

Как успешно разрешихме значителна претенция за тотална щета, предизвикана от ПТП?

Как успешно разрешихме значителна претенция за тотална щета, предизвикана от ПТП?

При извършване на транспорт, без значение с колко добра техника и шофьор разполагате, има събития, които за съжаление няма как да контролираме. Пътните инциденти са именно такива обстоятелства, при които често се стига до значителни вреди и напълно унищожение на превозвания товар. В този материал ще споделим, как постигнахме ефективно решение на рекламация в резултат на такова събитие.

Приятно четене!📘

Фактите📝

Дългогодишен наш клиент, спедитор, ползващ нашата абонаментна услуга, беше възложил транспорт от Швеция до Гърция на негов основен партньор. По време на пътуването през Румъния, възниква пътен инцидент, при който превозното средство се обръща настрани и част от стоката (роли със специална хартия) се разпилява. Превозвачът предприе незабавни действия по събиране на стоката и натоварването ѝ на друго, изпратено за целта, превозно средство.

Проблемите🤔

При разпиляването на ролите, както и при претоварването им, те са получили механични увреждания, а от друга страна са имали съприкосновение с разляло се дизелово гориво, при което биват напоени. Тъй като качеството и състоянието на стоката вече беше компрометирано, най-вероятно нямаше да има смисъл тя да пропътува разстоянието до получателя на стоката в Гърция. При едно такова развитие, обикновено разтоварния адрес отказва да приеме увредения товар, а допълнително възникналите разходи в двете посоки, щяха да увеличат размера на вредата. Не бяхме сигурни и дали нещо може да бъде спасено от нея, и дали няма да бъде опредена като тотална щета. Трябваше да се вземе важно решение, как да продължи развитието на казуса!

 

Правилата 📖

Транспортът беше възложен до нашия клиент от друг спедитор, а на база ситуацията, в която бяхме попаднали, следваше да спазим изискванията на чл. 14.1 от CMR Конвенцията[1], който указва, че когато поради каквато и да е причина, изпълнението на договора за транспорт стане невъзможно преди пристигането на стоката до адреса на доставка, превозвачът е длъжен да поиска нареждания/инструкции от лицето, което има право да се разпорежда със стоката. Ето защо, поискахме незабавни инструкции от клиента и акцентирахме, че те също трябва да искат съответните нареждания от изпращача, който в конкретната ситуация беше страната, която има право да се разпорежда с товара. Въпросът се състоеше в това, накъде да насочим стоката, така че да бъде проверена професионално, което да минимизира и разходите.

По отношение на отговорността на превозвача стана ясно, че няма друг участник в инцидента, което водеше до вина на шофьора на превозвача, ето защо нямаше основание, на базата на което транспортната фирма да се освободи от отговорност за настъпилите вреди по стоката и възникналите разходи.

Съгласно чл. 17.1 от CMR Конвенцията[2]:

Превозвачът е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на стоката от момента на приемането ѝ за превоз до този на доставянето ѝ, както и за забавата при доставянето ѝ“.

Следвайки това правило, транспортната фирма определено беше отговорна за настъпилите щети, въпросът беше в какъв размер ще бъдат те!

Действията 🎬

Като ангажирани с цялостното контролиране на казусът, ние от Claims Trans искахме да се уверим, че всяка една следваща стъпка и решение, които се предприемат, ще са правилните, за да сме сигурни в коректното решение на щетата. Собственикът на стоката взе решение, тя да се насочи към тяхно подразделение в Италия (като по-близка дестинация), където да бъде проверена от техен отдел по качество. След наше искане за инструкции към застрахователя на превозвача по „Отговорност на превозвача“ (CMR), дали желаят да наемат авариен комисар, който да направи оглед на товара и оценка на щетите, те прецениха, че не е нужно. Оказа се, че спедиторът-възложител на нашия клиент има застраховател по „Отговорност на спедитора“, който вече беше ангажирал компания за огледи и инспекции, която е с доста висок рейтинг.

След извършения оглед и изготвения доклад, констатациите бяха, че стоката не би могла да се ползва по предназначение, т.е. беше тотална щета за собственика ѝ, на обща стойност 23 000,00 евро. Съгласно препоръката от аварийния комисар, материалът имаше остатъчна стойност в размер на 4500,00 евро, която стойност следваше да се приспадне от претенцията. Финалния размер на увредената стока беше 18 500,00 евро, за която собственикът на товара изпрати претенция. Застрахователят на отговорността на спедитора, възложител на транспорта, заплати обезщетение на претендиращия за тази сума, а след това изпрати регресен иск към нашия клиент, включващ 18 500,00 евро, както и разхода за инспекцията от аварийния комисар 1700,00 евро (общо 20 200,00 евро). След размяна на кореспонденция и събиране на всички необходими доказателства, ние подготвихме цялостната претенция към CMR застрахователя на превозвача, нает от нашия клиент, като в рекламацията добавихме и разходът от 1100,00 евро за допълнителен транспорт от мястото на инцидента до Италия, където стоката беше пренасочена. Общата стойност на искът към превозвача и застрахователя му беше в размер на 21 300,00 евро.

След изпращането на всички документи, заедно с претенцията, както и някои последни уточнения между нас и застрахователя, те одобриха претенцията. След това преведоха обезщетение към правоимащия застраховател във връзка с техния регрес, както и направиха плащане към нашия клиент, който беше претърпял вреда, заради допълнителните разходи за пренасочване на стоката.

Тази част от претенцията се класифицира като сума, платена за минимизиране на щетите – покрит риск по условията на CMR полицата на превозвача, ето защо застрахователят покри този разход.

С това плащане, щетата беше успешно разрешена между всички страни, замесени в този казус.

Заключения 🔚

Заключението от този случай е, че при изпадане в подобни тежки ситуации, от съществена важност са решенията, които се взимат на всеки един етап. Погрешните стъпки биха довели до повече разходи и време, както и биха поставили под въпрос покритието на риска съгласно условията на застрахователната полица. Коректните решения, както в конкретната ситуация, спомагат за бързо приключване на щетата, без това да коства загуби за спедиторски и транспортни компании.

Благодарение на пълния контрол от страна на Claims Trans, беше постигнат поредният добър резултат и решение на транспортен казус в полза на наш клиент!

 

Библиография:

[1] Article 14(1), CMR Convention [1956]

[2] Article 17(1), CMR Convention [1956]

Как да намалим броя на случаите с неплатени навла и фактури за транспорт?

Как да намалим броя на случаите с неплатени навла и фактури за транспорт?

В

 следващите редове ви представяме кратко ръководство за превозвачи и спедитори.  В него ще разгледаме проблемите свързани с неплатените навла, както и как да се намали броят на тези събития. Особено внимание ще бъде обърнато на възлагането и приемането на транспортни поръчки от нови компании в онлайн платформи за товари. Приятно четене!📘

Казусът 💼

Какво са неплатени навла? 💶

Напоследък на екипа ни се възлагат все повече случаи, при които основен проблем са „неплатените навла“. Такива събития са често срещани, както от превозвачи, така и от спедитори. Всички те в някакъв момент са попадали в ситуация на забавено или неизпълнено плащане за една или повече фактури за превоз. Тези проблеми, често възникват когато даден транспорт е организиран с нов, непроверен партньор чрез онлайн платформа за товари. Повечето опитни професионалисти могат да потвърдят, че всеки е бил в ситуация, в която, притиснат от динамичната среда, организира експедиция с компания, за която знае много малко!

Защо това е проблем? 🤔

Неплатените навла могат да навредят на приходите на всяка транспортна компания. Ако някоя от страните по договора не заплати транспорт, който вашата компания вече е извършила, това не само означава, че тази страна не е изпълнила договорното си задължение, но и че вие сте понесли разходи, които може да не бъдат възстановени.

Друг аспект на проблема е липсата на умения и средства за възстановяването на неплатени фактури. Транспортните компании често изпитват затруднения с намирането на правилното разрешение на проблеми, свързани с изтекли по давност навла. Изглежда, те са свикнали да разговарят с множество партньори из Европа, за да договорят транспорти, но при случай на неплатено навло на стойност 1400,00 евро в Италия, много малко от тях знаят как да постъпят. Прието е, че започването на съдебна процедура срещу длъжника е най-добрият начин да се постъпи в такава ситуация, но наистина ли това разрешава проблема по най-ефикасния начин?

Какво гласи законът? ⚖️

В зависимост от закона, избран в транспортната заявка, правоимащата страна може да предяви претенция до 15 месеца от датата на сключване на договора за транспорт[1]от CMR Конвенцията. Някои национални законодателства като Френското, позволяват претенции за неплатени навла в срок от 18 до 36 месеца[2]. Ако искът е изтекъл подавност, няма какво да се направи и компенсацията вече става почти напълно несъбираема. За да предотвратят тези и да избегнат бъдещи загуби, транспортните компании трябва да са наясно, че има по-ефективни решения на проблема от започването на съдебна процедура за всяка неплатена фактура.

Идеи и методи за превенция💡

Най-ефективното решение е да наемете професионалист на постоянна позиция, чиято отговорност е проследяването на неплатени фактури. Неговата осведоменост относно процеса на възстановяване на плащанията ще осигури основната защита срещу пропускането на неплатени навла. Ако компанията не може да си позволи да наеме такъв професионалист на постоянна позиция, може да прибегне към по-евтиния вариант и да наема специалист по обработка на щети, само когато има нужда от това.

Други варианти за обработка на исковете са започването на съдебна процедура или наемането на колекторска агенция, но тези опции рядко са толкова ефективни и тактични. Те също могат да се увенчаят с успех, но рядко ще запазят добрите отношения между партньорските компании, докато разрешаването на спорове чрез професионалист в сферата на обработката на щети, определено може да постигне и това в повечето случаи.

Какво могат да предприемат компаниите, за да си осигурят базово ниво на превенция?🛡️

Добрата самостоятелна превенция на неплатени навла трябва винаги да започне с проучване. Както превозвачите, така и спедиторите трябва да имат кратка и лесна процедура за проучване на нови партньори. В повечето случаи, проучването на нови партньори онлайн може да помогне на компанията ви да събере важна информация за:

  1. Състоянието на компанията (продажби, печалби, кога е създадена);

  2. Отзивите за компанията (Отзивите в Гугъл, както и други публични платформи за транспортни компании);

  3. Финансовото положение на компанията (дали имат практика да бавят плащания);

Всички гореспоменати данни лесно могат да бъдат проверени чрез Гугъл, платформи за транспортни компании или портали за товари за 5-10 минути. Дори да сте притиснати от времето, отделяйки тези 5-10 минути за проверка на компанията, с която ще си партнирате, може да си спестите хиляди левове.

Наскоро екипът ни обработи два иска, при които претендиращите страни, можеха да си спестят време и пари, ако бяха проучили новите си партньори. И двата казуса се отнасяха до неплатени навла. Оказа се, че първият длъжник е имал над 50 отзива в Гугъл, в които други транспортни компании се оплакват от закъснели плащания. В тази ситуация едно лесно 2-минутно проучване можеше да спести на ищеца една неплатена фактура на стойност 1400,00 евро. Вторият длъжник беше дори по-голям казус, при който нашият клиент беше изпълнил спедиция за компания, която беше в процес на ликвидация и вече дължеше повече от 200,000 английски паунда на над 30 транспортни компании. Отново, тази информация беше лесно-достъпна на сайт на английското правителство.

Поради тази причина можем да заключим че или трябва да отделите време да проверите всеки свой нов партньор, или трябва да приемете, че неплатените навла може да станат реалност, особено ако компанията ви продължи да се разраства.

Съгласни сте, че 5-минутно проучване само може да помогне, но как… ? Какво да търсим? Кои компании да избягваме?✔️

Общо взето, избягвайте да приемате или възлагате транспортни услуги на компании с лоши отзиви и/или съмнителна история. Също така, твърде ниски цени или странно поведение в порталите за транспортни услуги също може да са признаци за повишен риск. Винаги е добра идея да поискате препоръка или да попитате свои колеги, като по този начин използвате доказан поток от информация между различни превозвачи и спедитори.

Заключения 🔚

В заключение… Какви са предимствата на това да внимавате с неплатените навла?

С много малко средства и минимална инвестиция на време можете да приложите процедура, която ще намали случаите на неплатени навла. В резултат на това вашите служители ще прекарват по-малко време в разрешаването на проблематични ситуации, което от своя страна ще освободи повече време за развитието на бизнеса или свежи идеи!

И все пак, ако проблемът продължава и казусът е от голяма важност, потърсете услугите на професионалист. Той ще предприеме нужните стъпки, за да възстанови заплащането, което по право ви е дължимо спрямо националните и международните законодателства.

Не забравяйте, че изборът на надежден партньор влияе директно на качеството на услугите, които предоставяте на клиента си! Избирайте разумно!

Библиография:

[1] Article 32, CMR Convention [1956], CMR Конвенцията има превъзходство пред националното законодателство при всеки договор за транспорт на стоки по суша, в който поне една от страните е ратифицирала Конвенцията.

[2] Article 2247, Code Civil (FR)

Кои са 5-те най-важни документа в сухопътния превоз на стоки?

Кои са 5-те най-важни документа в сухопътния превоз на стоки?

В

 следващите редове ви представяме кратко ръководство за най-важните документи в сухопътния превоз на стоки. Това ще бъде полезно както за спедитори и превозвачи, така и за товародатели и търговци. Приятно четене!📘

1. Транспортна Заявка  (Договор за превоз)📜

Транспортната заявка е споразумението между възложителя и превозвача, който ще извърши или организира определен транспорт. Този документ съдържа всички инструкции относно изпълнението на транспорта. Той включва условията, при които и двете страни желаят да влязат в сделката. Съвкупността от тези важни компоненти, често води до заключението, че транспортната заявка е и солиден правен договор между превозвача и страната, която поръчва транспорта.

Тъй като съдържа всички специфики по отношение на експедирането на пратката, транспортната заявка трябва да се третира сериозно. Често, заетите спедитори и диспечери се опират на идеята, че нямат време за размяна и подписване на транспортни заявки. В резултат на това, повечето превози по суша все още се организират чрез услуги за незабавни съобщения (Viber,Whatsapp,Messanger). На този етап всички може да се съгласим, че наличието на добре написана транспортна заявка с подписи от двете страни, ще премахне неяснотата в изпълнението на превоза. Самият „чат“ на платформа за съобщения няма да съдържа изложени задължения и условия, поради което никога не може да бъде толкова изчерпателен, колкото добре обмисления договор за превоз.

Екипът на Claims Trans споделя, че добре написаната транспортна заявка, може да защити всички компании във веригата на доставки. По-малко двусмислие в правилата ще означава по-малко време прекарано в обработване на безсмислени и необосновани претенции. Законът за транспорта покрива само част от задълженията при превоз на стоки, но трябва да сте настояващи и инициативни в търсенето на правилните условия между вас и вашите партньори. Наличието на добре написана транспортна заявка е също толкова важно, колкото и изпълнението на инструкциите от нея. Уверете се, че слоят, който ви защитава, започва с добре написан договор за превоз, който ще направи двете страни по-запознати с условията на конкретната поръчка. 

2. CMR Товарителница🧾

След договора за превоз, CMR товарителницата е вторият по важност документ в международния автомобилен превоз на товари. Издаването и използването на този документ се урежда от CMR Конвенцията [1] .Значението на този документ произлиза от факта, че всеки договор за превоз, където поне една от страните е ратифицирала Конвенцията, се нуждае от CMR товарителница, за да функционира. [2]  Спедиторът, превозвачът и получателят имат споделена отговорност при въвеждането на данни в CMR товарителницата. Това се дължи на факта, че товарителницата трябва да съдържа всички данни за транспорта, както и данните за товара. [3]

Често пренебрегвано полза от CMR товарителницата, е въвеждането на забележки относно опаковката на товара и начина на товарене. И изпращачът, и превозвачът могат да включат коментари в товарителницата, ако смятат, че има неточност между предоставените подробности и действителните особености на товара. Конвенцията поставя задължението за последна решаваща проверка на точността върху превозвача. [4]  Изпращачът обаче, трябва да е наясно, че водачът не е длъжен да бъде специалист в товаренето на всички видове стоки. Поради тази причина, транспортните компании трябва да разчитат на точното въвеждане на данни в CMR товарителницата. Те трябва да представят забележките си навреме, за да избегнат по-големи проблеми в бъдеще.

 3.Търговска фактура за стоката 💶

В стандартната сделка за продажба на стоки, които трябва да бъдат транспортирани, присъстват купувач и продавач. За транспорта наистина няма значение от коя страна сте, когато става въпрос за „правилната“ търговска фактура. Ако има рекламация – стойността на стоките се изчислява по тяхната стойност към момента, в който е договорен транспортът. [5]  Това е основната причина търговската фактура за товара да е толкова важна при автомобилния превоз на стоки.

Транспортните казуси често са изправени пред предизвикателство, когато прекупвач иска толкова високо обезщетениe, колкото е цената, на която би продал товара. Това може да се направи, само ако е въведена изрична стойност на стоката в CMR товарителницата. Освен ако това не е търговско решение, законът не ви позволява да изберете друго време, според което ще бъде изчислена стойността на стоките.

За да се избегнат усложнения, когато товарът се повреди, загуби или забави, транспортните компании винаги трябва да искат копие от търговската фактура за каргото.

4. Опаковъчен Лист 📦

Опаковъчният лист е документ, издаден от изпращача, който включва подробности за стоките, които се продават на получателя. Това е по-подробен документ, когато става въпрос за брутно и нетно тегло на товара и действителните стоки, които ще бъдат изпратени. Обемът и теглото на всеки елемент е един от най-важните аспекти на този документ. Ако те са въведени вярно – страните в транспортната верига ще имат по-малко проблеми с транспортните дела, касаещи теглото на товара. Както видяхме в от един от нашите КАРГО КАЗУСИ, натовареното тегло на товара е изключително важно, в случай че на адреса за разтоварване се установят липсващи стоки.

Транспортните компании трябва да са наясно, че опаковъчният лист понякога се комбинира с търговската фактура за товара. По този начин всички горепосочени подробности включват и цената на товара. Списъкът за опаковане доказва какво е натоварено в камиона / ремаркето / контейнера с добри подробности, така че го дръжте под ръка, в случай че искате да сте в безопасност за бъдещи искове!

5. Фактура за Транспорт (навло) 💵

Обикновено издавана след приключване на превоза, фактурата за транспорт, се генерира от превозвача, който иска възнаграждение от страната, която е възложила транспорта. То става дължимо според условията за падеж в договора за транспорт. Това е документ, дoказващ сумата за плащане. Той се използва за приключване на услугата, извършена от транспортната компания.

Важно е да се отбележи, че компаниите от логистичната верига са свободни да договарят условията за плащане на фактурите за транспорт. Ако обаче има иск за щета или друг проблем, свързан със стоките за даден транспорт, възложителят няма законово право да „удържи” възнаграждение, преди искът да бъде уреден. Парите за товари винаги се дължат, когато транспортът е завършен и никакви хипотези за поемане на отговорност не могат да позволят на възложителя да задържи тези пари, без да плати на превозвача. Опитът ни намира този  сценарий като доста проблематичен. Често се е случвало нашият екип  да се бори с гореспоменатите погрешни концепции, но за щастие всички те завършваха с положителни резултати за всички участващи страни.

Изводът тук е – проверявайте редовно неизплатените фактури и проследявайте плащанията на вашите партньори. Възможно е да има основен проблем, който причинява забавяне на плащанията. Не само това, но заплашването със съдебни процедури струва скъпо и показва нулева съпричастност към другата страна.

Заключения 🔚

Разбира се, има и други важни документи в бранша, но горните 5,  са най-значимите по отношение на регулирането и изпълнението на транспортите. Да има и CMR застраховка, която покрива отговорността на превозвача. Индустрията направи тази полица задължителна за превозвачите. Можем да споменем и „бележката за доставка“, която някои големи получатели използват като допълнение на CMR товарителницата. Използва се за приемане и опис на разтоварения товар. Също така, не трябва да ни изненадва, че хладилните стоки зависят много от термолентата, която показва температурата в ремаркето по време на превоз. Това са жизненоважни данни, особено когато се занимавате с иск за нетрайни стоки.

Не всички професионалисти трябва да бъдат изключително подробни в знанията си относно значението на горепосочените документи. Всички вие можете да се възползвате от добра обща осведоменост. Така ще се запознаете с ползите на добрата структура при използването на тези документи! Това определено ще подобри ефективността на вашата компания!

Ако имате конкретен въпрос за някой от горепосочените документи – на разположение сме! 🕴️

claims@claimstrans.bg

Библиография:

[1] CMR Convention [1956]

[2] Article 1, CMR Convention [1956]

[3] Article 6, CMR Convention [1956]

[4] Article 8, CMR Convention [1956]

[5] Article 23(1), CMR Convention [1956]