Преодоляване на опитите за изнудване от страна на подизпълнители

Преодоляване на опитите за изнудване от страна на подизпълнители

🚚 В този материал разглеждаме една особено неприятна ситуация, която може да се случи на всяка логистична компания: неочаквано противопоставяне с подизпълнител заради предполагаеми допълнителни неустойки. Присъединете се към нас, за да се ориентираме в мътните води на договорните задължения, опитите за изнудване и силата на непоколебимото правно позициониране.

Профил на клиента 🏢

Клиентът ни е спедитор, който превозва стоки от Германия до Гърция. Пътуването, на пръв поглед праволинейно, взема неочакван обрат при пристигането поради исканията на подизпълнител.

Предизвикателството 🌊

След незначително закъснение подизпълнителят се опитва да овладее ситуацията, като отказва да разтовари камиона, освен ако предварително не бъде платена необоснована и прекомерно висока неустойка за престой. Това поставя спедитора в затруднено положение, което може да се отрази на сроковете за доставка и на отношенията с клиентите.

Нашата намеса 💪

Claims Trans се намеси в битката като специалист в ликвидацията на щети. Въоръжени с опит в CMR Конвенцията и дълбоко разбиране на правните аспекти на договорите за транспорт, ние започваме серия от комуникации, насочени към овладяване на ситуацията и отстояване на правата на спедитора.

Стратегия за контрол ⚖️ 

 1. **Непосредствена правна позиция** Ясно посочване на задължението на подизпълнителя да разтовари стоките съгласно договора, като се подчертае, че опитът му да задържи стоките е незаконно действие.
  2. **Опровержение на неустойките за демюрейдж** Посочване на необосноваността на исканите суми за демюрейдж и липсата на договорно основание за тях.
  3. **Твърда позиция срещу изнудването** Използване на силни изрази за потвърждаване на нежеланието на спедитора да се поддаде на изнудване, като се подчертава рискът за репутацията на подизпълнителя, ако той продължи да настоява.

Въздействие и извлечени поуки 🎉

Предизвикателството беше разрешено в рамките на няколко часа, като подизпълнителят капитулира и продължи разтоварването на стоките. Този епизод подчертава значението на:

 

 1. **Познаване на правата** Разбирането на правната рамка, в която се извършват логистичните операции, е от решаващо значение.
 2.  **Спокойствие** Представянето на твърда позиция срещу неоснователните искания може да възпре подобно непрофесионално поведение.
 3. **Превантивни мерки** Включването в договорите-заявки на ясни условия относно закъсненията и демюрейджа може да предотврати подобни предизвикателства.

Заключение 🔍

Пред опитите за изнудване от страна на подизпълнителите знанията и настойчивостта са най-добрите ви съюзници. Този случай е пример за силата на бързите, информирани действия, подкрепени от правна експертиза. В Claims Trans сме се посветили на това да предоставяме на нашите клиенти познанията и подкрепата, необходими за преодоляване дори на най-предизвикателните логистични проблеми.

Останете с нас за още реални истории, в които продължаваме да разплитаме сложността на света на логистиката и да ви снабдяваме с инструменти за успех.

Кога е отговорен превозвачът съгласно ЧМР Конвенцията?

Кога е отговорен превозвачът съгласно ЧМР Конвенцията?

П

ри международния превоз на товари могат да възникнат различни проблеми, дори ако всички страни са добронамерени професионалисти. Най-често проблемът е повреден или загубен товар или забавена доставка. За да се разрешат ефективно такива случаи е важно всички страни да бъдат добре информирани кой носи отговорност за щетата. Международният автомобилен превоз на стоки се регулира от ЧМР Конвенцията, която определя размера на отговорността за всички страни, участващи в транспорта. Тази статия ще ви запознае с отговорността на превозвача, както и с нейните изключения и ограничения.

В самото начало е важно да се каже, че превозвачът е длъжен да провери дали броят на опаковките отговаря на броя, посочен в товарителницата, както и какво е видимото състояние на пратките и тяхната опаковка[1]. При несъответствие или видима повреда, превозвачът трябва да впише забележка в товарителницата[2]. Понякога такава проверка не е възможна, например защото превозвачът не е присъствал по време на товаренето. В такъв случай той трябва да впише забележка в товарителницата, че не е инспектирал стоките[3]. Това е изключително важно, тъй като ако не са вписани забележки се презюмира, че броят на пратките отговаря на данните в товарителницата, както и че пратките и опаковката са в добро състояние[4]. Както ще видим по-долу, превозвачът не носи отговорност за дефектна опаковка или ако в камиона са били натоварени по-малко пакети от посоченото в заявката, но това ще бъде много трудно за доказване, ако не са вписани забележки при приемането на стоките.

 Увредена стока, липсващо карго или закъсняла доставка?🤕

В общия случай превозвачът носи отговорност за загубата или повредата на стоките, настъпила от момента на приемането им до момента на доставката, както и за забавянето на доставката[5]. Тази привидно всеобхватна отговорност обаче подлежи на редица изключения и ограничения, които ще обсъдим по-долу. Тук е важно да кажем, че превозвачът носи отговорност за действията и бездействията на своите служители и други наети от него лица, сякаш тези действия или бездействия са негови[6].

 

Освобождаване от отговорност на превозвача? 🆓

Съществуват редица обстоятелства, които могат изцяло да освободят превозвача от отговорност. Първо, превозвачът е освободен от отговорност, ако щетите, загубите или забавянето са причинени от инструкциите на ищеца до превозвача или са резултат от грешка на ищеца[7].

Второ, превозвачът не носи отговорност, ако вредата е причинена от присъщия недостатък на стоката или от обстоятелства, които не могат да бъдат предотвратени от превозвача[8]. Доказването, че липсата, повредата или забавянето са причинени от някой от тези фактори е в тежест на превозвача[9].

Трето, превозвачът се освобождава от отговорност, ако повредите или загубите са резултат от присъщите рискове при[10]:

а) Използването на отворени превозни средства без покритие, ако изпращачът се е съгласил с тяхното използване.

б) Дефектна опаковка на специфични стоки, които са склонни да се повредят, ако са опаковани неправилно.

в) пакетиране, натоварване, подреждане и разтоварване на стоките от изпращача или получателя;

г) Естеството на някои стоки, предразположени към счупване, ръжда, вътрешно увреждане, изсушаване, изтичане, нормално разпадане или от действията на насекоми или гризачи.

д) Недостатъчност или неточност на маркировката върху пратките.

е) Превоз на добитък;

В случаи б), в) и д) превозвачът може да презюмира, че щетите са причинени от тези фактори и доказването на противното е в тежест на ищеца[11].

Превозвачът обаче носи отговорност за щети, причинени от дефектното състояние на превозното средство, дори ако то е наето от трето лице[12].

Разбира се, ако множество фактори са допринесли за щетата, превозвачът носи отговорност само дотолкова, доколкото факторите, за които той е отговорен, са допринесли за щетата[13].

Важно е да се отбележи, че превозвачът не може да се освободи от отговорност, ако щетата е причинена от груба небрежност[14]. Разбира се, би било несправедливо, ако превозвачът може да бъде освободен от отговорност, въпреки че е действал умишлено или крайно небрежно например. Доказването, че действията на превозвача представляват „груба небрежност“ се носи от ищеца. Също така превозвачът не може да се освободи от отговорност ако действията му се считат за еквивалентни на грубата небрежност съгласно закона на съда, който решава делото[15]. Следователно, в зависимост от това къде се води делото, въпросът какво представлява грубата небрежност ще има различни отговори.

Какви са ограниченията на отговорността на превозвача? ⛓️

Ако превозвачът носи отговорност съгласно Конвенцията, трябва да се определи точно каква сума дължи. В случай на загуба или повреда, дължимото обезщетение се изчислява според борсовия курс или пазарната цена на стоката към момента на приемането им за превоз[16]. Тази компенсация обаче не може да надвишава 8,33 СПТ за килограм бруто липсващо тегло[17]. Член 23, параграфи 7, 8 и 9 изясняват как се прави това изчисление. В допълнение към това таксите за превоз, митата и всички други такси, платени с цел транспортиране на стоките, трябва да бъдат компенсирани пропорционално на количеството стока, която е загубена или повредена[18].

Ако има забавяне на доставката, ищецът трябва да докаже, че забавянето е довело до щети, за да получи компенсация, която обаче не може да надвиши навлото[19]. Но какво всъщност се счита за забавяне? Обикновено има договорен срок за доставка, така че се счита, че има забавяне, ако стоките не са доставени до уговорената дата[20]. Тридесет дни след изтичането на този срок стоките се считат за изгубени[21]. Ако няма уговорен срок, съдът, който решава делото, преценява какъв срок би бил разумен за завършване на такава доставка[22]. При този случай, ако са минали шейсет дни, откакто превозвачът е приел стоката и тя все още не е доставена, то тя се счита за изгубена[23].

По-висока компенсация от описаната по-горе може да бъде получена само ако изпращачът и превозвачът са се съгласили да въведат по-висок лимит или „особен интерес при доставяне“в товарителницата[24]. Също така, в случай на „груба небрежност“или неговите еквиваленти няма ограничение на дължимото обезщетение[25].

Времеви ограничения на отговорността на превозвача? ⏳

Съществуват и времеви ограничения за отговорността на превозвача. Когато получателят приема стоката, той трябва да провери броя на опаковките и тяхното състояние. В случай на явна повреда или липса, той трябва да впише забележка в товарителницата в момента на доставката[26]. Ако повредата или липсата не са явни, получателят може да подаде резервация в рамките на седем работни дни от датата на доставка[27]. В случай на закъснение получателят трябва да направи писмена рекламация в рамките на двадесет и един дни от датата на доставка[28]. Ако гореспоменатите срокове са изтекли, превозвачът може да откаже отговорност за щетите.

Други проблеми по време на транспорт? 🚛

Освен повреди, загуби и забавяния, понякога по време на транспорта възникват и други проблеми. Първо, ако конкретни документи придружават стоката и са необходими за нейния превоз, превозвачът носи отговорност за щети, причинени от загубата на тези документи или неправилното им използване. Той обаче не носи отговорност, ако документите или информацията, предоставени от изпращача, са неточни и той не е длъжен да проверява тяхната точност[29].

Второ, при условията, изброени в член 12, лицето, което има право да се разпорежда със стоките (обикновено изпращача), може да предостави нови инструкции на превозвача, например да промени мястото на доставка. Ако превозвачът не изпълни тези инструкции, той носи отговорност за щетите, причинени от своя пропуск[30]. По същия начин, ако завършването на доставката стане невъзможно преди или след достигане на местоназначението, превозвачът трябва да поиска допълнителни инструкции от изпращача (или от този, който има право да се разпореди със стоките)[31]. Превозвачът ще бъде обезщетен за разходите, поети при изпълнението на допълнителните инструкции[32]. Ако обаче не поиска инструкции, а продължи с транспорта по своя преценка, той носи отговорност за произтичащите щети.

Трето, понякога договорът за превоз уточнява, че превозвачът трябва да приеме наложен платеж от получателя. Разбира се, ако превозвачът пропусне да го направи, той е длъжен да обезщети изпращача за това[33].

В заключение 🔚

За финал е важно да се спомене, че всякакви разпоредби в договора за превоз, които противоречат на Конвенцията, са нищожни и без правно действие[34]. Това означава, че не може да се прехвърли отговорност на превозвача в случаите, когато според Конвенцията той не е отговорен (и обратното). Следователно Конвенцията е най-важният документ за определяне на размера на отговорността на превозвача. Тази статия обаче е само кратко описание на нейните разпоредби. Казусите на практика често са много по-сложни и изискват по-задълбочен правен анализ.

Ето защо е важно всички страни да имат достъп до експертен съвет, който ще им позволи да защитят правата си. Ние от Claims Trans имаме повече от десетилетие опит в обработката на искове и можем да Ви помогнем за успешното разрешаване на казуси, свързани с транспортна дейност.

Не се колебайте да се свържете с нас по всяко време! 

Библиография:

[1] CMR Convention [1956], Article 8(1)

[2] CMR Convention [1956], Article 8(2)

[3] Ibid.

[4] CMR Convention [1956], Article 9(2)

[5] CMR Convention [1956], Article 17(1)

[6] CMR Convention [1956], Article 3

[7] CMR Convention [1956], Article 17(2)

[8] Ibid.

[9] CMR Convention [1956], Article 18(1)

[10] CMR Convention [1956], Article 17(4)

[11] CMR Convention [1956], Article 18

[12] CMR Convention [1956], Article 17(3)

[13] CMR Convention [1956], Article 17(5)

[14] CMR Convention [1956], Article 29

[15] Ibid.

[16] CMR Convention [1956], Article 23(1) and (2), Article 25

[17] CMR Convention [1956], Article 23(3)

[18] CMR Convention [1956], Article 23(4)

[19] CMR Convention [1956], Article 23(5)

[20] CMR Convention [1956], Article 19

[21] CMR Convention [1956], Article 20(1)

[22] CMR Convention [1956], Article 19

[23] CMR Convention [1956], Article 20(1)

[24] CMR Convention [1956], Articles 24 and 26

[25] CMR Convention [1956], Article 17(5)

[26] CMR Convention [1956], Article 30(1)

[27] Ibid.

[28] CMR Convention [1956], Article 30(3)

[29] CMR Convention [1956], Article 11

[30] CMR Convention [1956], Article 12(7)

[31] CMR Convention [1956], Articles 14 and 15

[32] CMR Convention [1956], Article 16

[33] CMR Convention [1956], Article 21

[34] CMR Convention [1956], Article 41

Как да намалим броя на случаите с неплатени навла и фактури за транспорт?

Как да намалим броя на случаите с неплатени навла и фактури за транспорт?

В

 следващите редове ви представяме кратко ръководство за превозвачи и спедитори.  В него ще разгледаме проблемите свързани с неплатените навла, както и как да се намали броят на тези събития. Особено внимание ще бъде обърнато на възлагането и приемането на транспортни поръчки от нови компании в онлайн платформи за товари. Приятно четене!📘

Казусът 💼

Какво са неплатени навла? 💶

Напоследък на екипа ни се възлагат все повече случаи, при които основен проблем са „неплатените навла“. Такива събития са често срещани, както от превозвачи, така и от спедитори. Всички те в някакъв момент са попадали в ситуация на забавено или неизпълнено плащане за една или повече фактури за превоз. Тези проблеми, често възникват когато даден транспорт е организиран с нов, непроверен партньор чрез онлайн платформа за товари. Повечето опитни професионалисти могат да потвърдят, че всеки е бил в ситуация, в която, притиснат от динамичната среда, организира експедиция с компания, за която знае много малко!

Защо това е проблем? 🤔

Неплатените навла могат да навредят на приходите на всяка транспортна компания. Ако някоя от страните по договора не заплати транспорт, който вашата компания вече е извършила, това не само означава, че тази страна не е изпълнила договорното си задължение, но и че вие сте понесли разходи, които може да не бъдат възстановени.

Друг аспект на проблема е липсата на умения и средства за възстановяването на неплатени фактури. Транспортните компании често изпитват затруднения с намирането на правилното разрешение на проблеми, свързани с изтекли по давност навла. Изглежда, те са свикнали да разговарят с множество партньори из Европа, за да договорят транспорти, но при случай на неплатено навло на стойност 1400,00 евро в Италия, много малко от тях знаят как да постъпят. Прието е, че започването на съдебна процедура срещу длъжника е най-добрият начин да се постъпи в такава ситуация, но наистина ли това разрешава проблема по най-ефикасния начин?

Какво гласи законът? ⚖️

В зависимост от закона, избран в транспортната заявка, правоимащата страна може да предяви претенция до 15 месеца от датата на сключване на договора за транспорт[1]от CMR Конвенцията. Някои национални законодателства като Френското, позволяват претенции за неплатени навла в срок от 18 до 36 месеца[2]. Ако искът е изтекъл подавност, няма какво да се направи и компенсацията вече става почти напълно несъбираема. За да предотвратят тези и да избегнат бъдещи загуби, транспортните компании трябва да са наясно, че има по-ефективни решения на проблема от започването на съдебна процедура за всяка неплатена фактура.

Идеи и методи за превенция💡

Най-ефективното решение е да наемете професионалист на постоянна позиция, чиято отговорност е проследяването на неплатени фактури. Неговата осведоменост относно процеса на възстановяване на плащанията ще осигури основната защита срещу пропускането на неплатени навла. Ако компанията не може да си позволи да наеме такъв професионалист на постоянна позиция, може да прибегне към по-евтиния вариант и да наема специалист по обработка на щети, само когато има нужда от това.

Други варианти за обработка на исковете са започването на съдебна процедура или наемането на колекторска агенция, но тези опции рядко са толкова ефективни и тактични. Те също могат да се увенчаят с успех, но рядко ще запазят добрите отношения между партньорските компании, докато разрешаването на спорове чрез професионалист в сферата на обработката на щети, определено може да постигне и това в повечето случаи.

Какво могат да предприемат компаниите, за да си осигурят базово ниво на превенция?🛡️

Добрата самостоятелна превенция на неплатени навла трябва винаги да започне с проучване. Както превозвачите, така и спедиторите трябва да имат кратка и лесна процедура за проучване на нови партньори. В повечето случаи, проучването на нови партньори онлайн може да помогне на компанията ви да събере важна информация за:

 1. Състоянието на компанията (продажби, печалби, кога е създадена);

 2. Отзивите за компанията (Отзивите в Гугъл, както и други публични платформи за транспортни компании);

 3. Финансовото положение на компанията (дали имат практика да бавят плащания);

Всички гореспоменати данни лесно могат да бъдат проверени чрез Гугъл, платформи за транспортни компании или портали за товари за 5-10 минути. Дори да сте притиснати от времето, отделяйки тези 5-10 минути за проверка на компанията, с която ще си партнирате, може да си спестите хиляди левове.

Наскоро екипът ни обработи два иска, при които претендиращите страни, можеха да си спестят време и пари, ако бяха проучили новите си партньори. И двата казуса се отнасяха до неплатени навла. Оказа се, че първият длъжник е имал над 50 отзива в Гугъл, в които други транспортни компании се оплакват от закъснели плащания. В тази ситуация едно лесно 2-минутно проучване можеше да спести на ищеца една неплатена фактура на стойност 1400,00 евро. Вторият длъжник беше дори по-голям казус, при който нашият клиент беше изпълнил спедиция за компания, която беше в процес на ликвидация и вече дължеше повече от 200,000 английски паунда на над 30 транспортни компании. Отново, тази информация беше лесно-достъпна на сайт на английското правителство.

Поради тази причина можем да заключим че или трябва да отделите време да проверите всеки свой нов партньор, или трябва да приемете, че неплатените навла може да станат реалност, особено ако компанията ви продължи да се разраства.

Съгласни сте, че 5-минутно проучване само може да помогне, но как… ? Какво да търсим? Кои компании да избягваме?✔️

Общо взето, избягвайте да приемате или възлагате транспортни услуги на компании с лоши отзиви и/или съмнителна история. Също така, твърде ниски цени или странно поведение в порталите за транспортни услуги също може да са признаци за повишен риск. Винаги е добра идея да поискате препоръка или да попитате свои колеги, като по този начин използвате доказан поток от информация между различни превозвачи и спедитори.

Заключения 🔚

В заключение… Какви са предимствата на това да внимавате с неплатените навла?

С много малко средства и минимална инвестиция на време можете да приложите процедура, която ще намали случаите на неплатени навла. В резултат на това вашите служители ще прекарват по-малко време в разрешаването на проблематични ситуации, което от своя страна ще освободи повече време за развитието на бизнеса или свежи идеи!

И все пак, ако проблемът продължава и казусът е от голяма важност, потърсете услугите на професионалист. Той ще предприеме нужните стъпки, за да възстанови заплащането, което по право ви е дължимо спрямо националните и международните законодателства.

Не забравяйте, че изборът на надежден партньор влияе директно на качеството на услугите, които предоставяте на клиента си! Избирайте разумно!

Библиография:

[1] Article 32, CMR Convention [1956], CMR Конвенцията има превъзходство пред националното законодателство при всеки договор за транспорт на стоки по суша, в който поне една от страните е ратифицирала Конвенцията.

[2] Article 2247, Code Civil (FR)

Регрес от карго застраховател на стойност 35,000.00 евро?                                  Може ли да бъде разрешен успешно за спедитора и превозвача?

Регрес от карго застраховател на стойност 35,000.00 евро? Може ли да бъде разрешен успешно за спедитора и превозвача?

O

бработвайки много транспортни казуси през годините, установихме, че голяма част от транспортния бранш смята, че наличието на карго застраховка за стоката означава, че няма да бъде търсена отговорност на превозвача. За съжаление нещата не стоят така и в мнозинството от случаите, карго застрахователят регресира към превозвача. В този материал ще споделим, как успяхме да се справим с този сложен казус.

Фактите

Наш дългогодишен клиент – голяма спедиторска компания, ни възложи пореден нов случай с висок приоритет. Щетата беше настъпила по време на транспорт от Гърция до Полша, вследствие на тежък пътен инцидент. Стоката беше разпиляна около пътното платно, а превозното средство беше тотално обездвижено. Собственикът на товара взе решение да го върне обратно до изпращача, за да може да се направи експертна оценка на състоянието му. Спазвайки инструкциите му, нашият клиент организира доставката обратно до Гърция. Стойността на стоката беше 46000,00 евро. На база на известните в началото факти ние осъзнахме, че този случай няма да е лесен за разрешаване, но го приехме като поредното предизвикателство, срещу което да се изправим… 🔎

Проблемите

С оглед на стойността на товара, от момента на връщането му до Гърция, никой нямаше представа, дали детайлната проверката ще установи, че стоката е тотална щета или част от нея може да бъде спасена. При подобни пътни инциденти и разпиляна стока, понякога дори външно стоката да изглежда козметично увредена, това не означава, че собственикът ѝ ще я определи за годна. Оказа се, че в този случай, част от стоката има остатъчна стойност – 11000,00 евро и може да бъде продадена на вторичен пазар; т.е. реалната щета остана на значителната стойност 35000,00 евро . Стана ясно също, че товарът е застрахован от карго застраховател в Гърция. След обработката на претенцията от негова страна, той изпрати регресен иск към първият спедитор по веригата от договорни превозвачи. Тази рекламация, разбира се, стигна до нашия клиент, както и да фактическия превозвач, който беше нает от него. Както много други превозвачи в България, последният беше застраховал CMR отговорността си при роден застраховател. 📝

Правилата

В конкретната ситуация,  собственикът на стоката беше възложил транспорта на спедитор, който е превъзложил до нашия клиент, който от своя страна е възложил заявката на финалния превозвач.

Отговорността при подобен случай е определена от чл. 3 на CMR Конвенцията[1] който указва , че превозвачът отговаря като за свои действия и пропуски, за действията и пропуските на своите служители и на всички други лица, до чиито услуги е прибягнал за извършването на превоза.

Тук се има предвид, че когато спедитор приеме заявка-договор за транспорт, то той се счита за договорен превозвач за клиента си. Така той трябва да отговаря и за щетите, липсите и грешките на подизпълнителя до чиито услуги е прибегнал. Това важи за всеки следващ по веригата на възложената заявка. В крайна сметка, този който е причинил щетата като финален превозвач, отговаря пред възложителя си. В конкретната ситуация, при която е намесен карго застраховател, вследствие на заплащането на обезщетение към собственика за увредената стока, то застрахователят се суброгира в правото да претендира към договорния спедитор, на когото първо е възложен транспорта. Следвайки веригата на възлагане на транспорта, претенцията в крайна сметка преминава през всички замесени страни и стига до превозвача и неговия застраховател по „Отговорност на превозвача“ CMR. 📦

Решението

Нашата активна работа по случая, включваше ангажирането на отговорността на превозвача, извършил превоза, комуникацията с неговия застраховател по CMR, както и събирането на необходимите доказателствени документи от възложителя на нашия клиент. Нашата цел беше да докажем по ефективен начин неоспоримата отговорност, която превозвача носеше за настъпилите вреди, вследствие на пътния инцидент, за който той беше отговорна страна. Впоследствие, когато регресната претенция от карго застрахователя пристигна, ние продължихме да обсъждаме решението на казуса с представляващите карго застрахователя адвокати от Гърция. В крайна сметка, всички необходими доказателствени документи за щетата и спасителната продажба за остатъчната стойност на стоката, бяха събрани успешно от нас, след което ги предоставихме до застрахователя на превозвача с претенция за 35,000.00 евро. След като измина известно време и доста напомняния, застрахователят одобри плащане на щетата и след подписване на споразумение, заплати обезщетението в пълен размер 35,000.00 евро до претендиращия карго застраховател. 🧭

Изводите

Този транспортен казус от нашата практика, доказва колко е важен професионалния поглед, опит и контрол на дадена ситуация. Регресният иск можеше да прерасне в съдебно дело срещу нашия клиент, което щеше да доведе до значителни разходи. В резултат на нашата намеса, трите компании, разбраха че активната грижа предопределя оптималното решение на всяка щета. Важен извод от този казус, който транспортните фирми могат да си направят е, че не могат да бъдат прекалено спокойни когато стоката има карго застраховка. По-печелившо би било да предприемат бързо необходимите действия да защитят правата си, разчитайки на правилния партньор за ликвидация на щети! 🤝

Успешното разрешение на този значителен казус, е поредното доказателство за нашия клиент, че Claims Trans е техен доверен и опитен партньор, който успява да намери начин за ефикасното финализиране на транспортни казуси, без това да води до финансови загуби за компанията им!💸

Библиография:

[1] CMR Convention [1956], Article 3